Personeelsdossier met evaluatie-documenten en recht op inzage (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 24/11/2020

Op grond van artikel 15.1 AVG heeft een betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens alsook de informatie opgesomd in artikel 15.1 a) tot en met h) AVG.

Het recht van inzage vervat in artikel 15.1 AVG is eveneens van toepassing op de persoonsgegevens verwerkt door een werkgever met betrekking tot diens werknemers.

Overweging 63 AVG preciseert dat “een betrokkene het recht [moet] hebben om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren”.

Wat met het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke waarin deze stelt dat, voorafgaand aan het verlenen van de inzage, dient te worden nagegaan of de betrokken documenten informatie bevatten die zou toelaten andere betrokkenen te identificeren?

Lees hier de Beslissing 70/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 27 oktober 2020