Overname van een onderneming met personeel : de soms hallucinante gevolgen voor de overnemer (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/05/2018

Bij de overname van een onderneming met personeel dient de overnemer terdege rekening te houden met de bepalingen van de CAO32bis.  Deze CAO bepaalt dat bij overdracht van onderneming alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het ogenblik van de overdracht, van rechtswege overgaan op de overnemer. Die automatische overdracht impliceert dat de overnemer de bij de overdrager bestaande arbeidsvoorwaarden niet kan wijzigen zonder het akkoord van de werknemer.

Mr. Nicholas Thoelen en mr. Martijn Baert (advocaten Claeys & Engels) hebben een analyse gemaakt van de laatste rechtspraak inzake een conventionele overdracht van onderneming, waarbij er niet alleen werd onderzocht wanneer er sprake is van een overgang van onderneming of van een bedrijfsgedeelte, maar waarbij ook de concrete gevolgen van een overgang van onderneming op de relatie tussen werkgever en werknemer alle aandacht kregen.

Ten behoeve van LegalNews.be wordt specifiek het arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2016 onder de aandacht gebracht, dit om te illustreren wat de impact van de CAO32bis kan zijn.

Wat waren de feiten?

De overnemende vennootschap had een frequentiepremie als vergoeding voor het ter beschikking staan met het oog op het presteren van wachtdiensten eenzijdig vervangen door een andere premie die beter overeenstemde met de werkelijke terugbetaling van de kosten en die hoger was dan het systeem van de frequentiepremies.

De overnemer gaf toe dat er onvermijdelijk enkele lichte wijzigingen in de salarisvoorwaarden van de overgenomen werknemers waren doorgevoerd, maar verweet de werknemer “te vitten over enkele aparte vergoedingen zonder het volledige bedrag van het salaris en van de voordelen in aanmerking te nemen. Zo heeft overnemende vennootschap niet de gewoonte frequentiepremies te betalen voor een door de werknemer verrichte wachtdienst. Zij betaalt een wachtdienstvergoeding per gepresteerde week. In plaats van een frequentiepremie toe te kennen, namelijk een premie ‘ter vergoeding van het ter beschikking staan tijdens de wachtdienst, berekend op basis van het aantal wachtdiensten en betaald aan het eind van het jaar’. De overnemende vennootschap kent haar werknemers een dagelijkse premie toe gelijk aan 120 euro per week wachtdienst. Die vergoeding stemt immers beter overeen met de werkelijke terugbetaling van de kosten van de frequentiepremie.”

De overnemende vennootschap gaf aldus toe een frequentiepremie als vergoeding voor het ter beschikking staan met het oog op het presteren van wachtdiensten eenzijdig te hebben vervangen door een andere premie die beter overeenstemde met de werkelijke terugbetaling van de kosten.

Wat heeft het Hof van Cassatie hier beslist?

Het Hof van Cassatie wijst er op dat de automatische overdracht impliceert dat de overnemer de bij de overdrager bestaande arbeidsvoorwaarden niet kan wijzigen zonder het akkoord van de werknemer, zelfs indien de overnemer, met het oog op de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers en de overgenomen werknemers, beslist een bestaande premie te vervangen door een voor de werknemer voordeligere  vergoeding.

Het arrest dat de vordering betreffende de frequentiepremies van de werknemer afwijst en daartoe enkel overweegt dat deze “vervangen werden door een gunstigere vergoeding”, zonder aan te merken welke de aard ervan was en waarin het voordeel bestond, en zonder de instemming van de werknemer vast te stellen, schendt de artikelen 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2016

Mr. Nicholas Thoelen en mr. Martijn Baert geven op 28 september 2018 in Gent een uiteenzetting over ‘Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente evoluties in de rechtspraak’.