Overheidssteun voor Belgische bedrijven i.h.k.v. Corona (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy

Publicatiedatum: 13/03/2020

Het coronavirus is al enkele maanden wereldnieuws en krijgt ook steeds meer grip op de economie in ons land.  Om de Belgische bedrijven financieel te steunen in deze crisis, heeft de Overheid bijkomende steunmaatregelen uitgevaardigd.

Titeca Accountancy brengt hier alvast een duidelijk overzicht. Intussen houden wij continue de vinger aan de pols over eventuele extra maatregelen per sector. 

1. Steunmaatregelen FOD Financiën en RSZ

Als onderneming (natuurlijke personen of rechtspersonen) kan je, wanneer je hinder ondervindt ingevolge de verspreiding van het coronavirus, een aanvraag voor steunmaatregelen indienen bij de FOD Financiën tot uiterlijk 30 juni 2020.  Zo is het mogelijk een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling te vragen voor volgende schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Het is ook mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen van de RSZ-bijdragen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal van 2020. Om dit afbetalingsplan te krijgen moet een aanvraag ingediend worden bij de RSZ (via een online formulier op de website van de RSZ). In dit verzoek moet toegelicht worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

2. Aanvraag vervangingsinkomen ZELFSTANDIGE

Het wordt eenvoudiger om een vervangingsinkomen te krijgen bij een tijdelijke stopzetting van de zelfstandige beroepsactiviteit omwille van het coronavirus.

Voor elke gedwongen onderbreking van tenminste zeven kalenderdagen kan de aanvraag voor het verkrijgen van het vervangingsinkomen ingediend worden bij de sociale verzekeringskas (normaal is dit pas mogelijk vanaf een volledige kalendermaand gedwongen onderbreking. Het vervangingsinkomen bedraagt 1.266,37 euro per maand (1.582,46 euro per maand ingeval van gezinslast).

3. Vrijstelling/vermindering Sociale bijdragen ZELFSTANDIGE

Daarnaast is het ook mogelijk om de betaling van de voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 uit te stellen of de sociale bijdragen voor het volledige jaar 2020 te verminderen. Dit laatste is echter pas mogelijk in de mate dat het inkomen daalt tot onder de wettelijk vastgelegde grenzen.

Ter info: je behoudt tijdens de periode van uitstel van betaling of verlaagde sociale bijdragen alle sociale rechten (o.a. ziekteverzekering, uitkering arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust,…).

4. Tijdelijke werkloosheid WERKNEMERS

In het geval dat je door het coronavirus tijdelijk je activiteiten niet meer kan uitoefenen, kan een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de werknemers aangevraagd worden aan de RVA. In die situatie is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk tot en met 30 juni 2020. Ook in het geval dat je geconfronteerd wordt met tijdelijk gebrek aan werk voor uw werknemers, is tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk. In beide wordt de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt, verhoogd tot 70% (in plaats van 65%) van het loon (loon begrensd tot maximaal 2.754,76 EUR per maand). Deze verhoging geldt tot 30 juni 2020.

5. Financiële buffer

Naast de voorgaande steunmaatregelen die door de overheid worden voorzien, zou je er daarnaast ook aan kunnen denken om de bestaande, nog-niet opgenomen kredietlijnen op te nemen om op deze manier een mogelijke terugval in je economische activiteit door het coronavirus op te vangen. Daarnaast worden elektronische betalingen zoveel als mogelijk gepromoot.

Voor VLAANDEREN werden deze voormiddag tijdens de persconferentie ook volgende maatregelen meegedeeld:

6. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

7. Hinderpremie

De ondernemers (bv. horeca) die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor wat betreft de aanvragen zelf, zijn er nog geen formulieren beschikbaar. Wij raden aan om hieromtrent uw sociaal verzekeringskantoor te contacteren.

Wat betreft de ondernemingen die onder het volledige openingsverbod vallen en welke slechts onder het gedeeltelijke, zal de federale overheid straks nog verdere richtlijnen over publiceren. Wat we op heden al weten is dat bv. kapperszaken in het weekend kunnen openblijven zolang zij op afspraak werken en traiteurdiensten mogelijk blijven.

8. Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Voor wat betreft de steunmaatregelen voor het BRUSSELS en WAALS GEWEST werd hieromtrent nog geen verdere informatie vrij gegeven. Wij volgen de situatie op de voet op en brengen de nodige updates van zodra deze beschikbaar zijn. 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen van de overheid kan je steeds volgen via deze LINK.

Lees hier het originele artikel