Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Over telewerkaangifte en COVID-19-testen (SoConsult/Bellaw)

Auteurs: Ann Taghon en Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)
1. Opnieuw verplicht telewerk met telewerkaangifte
Sinds 20 november 2021 is telewerk opnieuw verplicht.

De verplichting geldt voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen die bij hen werkzaam zijn, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie.

Blijkbaar was het de bedoeling de verplichting ook op te leggen aan werkgevers die fysieke personen zijn, die “bij” hun eigen onderneming werkzaam zijn. Zelfs tussen zelfstandig samenwerkende personen die de onderneming vormen, bestaat een soort arbeidsrelatie, zodat men zou kunnen aannemen dat de verplichting  ook voor hen geldt.

De verplichting tot telewerk geldt niet wanneer telewerk onmogelijk is:

 • omwille van de aard van de functie,
 • of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
Attest voor de niet-telewerkers

De werkgevers moeten de personen die niet kunnen telewerken, een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Op de website van de FOD WASO vindt u een model van een dergelijk attest.

Terugkeermomenten

Onder bepaalde voorwaarden mogen terugkeermomenten georganiseerd worden voor de personen waarvoor telewerk verplicht is:

 • t.e.m. 12 december 2021: gedurende maximum één dag per week (maximum 20 % van de personen voor wie telewerk verplicht is, mag tegelijk aanwezig zijn),
 • vanaf 13 december 2021: gedurende maximum twee dagen per week (maximum 40 % van de personen voor wie telewerk verplicht is, mag tegelijk aanwezig zijn).
Voor de kmo’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn.

Telewerkaangifte

De werkgevers zijn, net als in de eerste helft van 2021, verplicht maandelijks een telewerkaangifte in te dienen. Voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot deze telewerkaangifteplicht, verwijzen we u naar de portaalsite van de sociale zekerheid. In deze aflevering van SoCompact beperken we ons tot een schematisch overzicht van de krachtlijnen van de heringevoerde aangifteplicht.

Telewerkaangifteplicht
Wat houdt die plicht in? maandelijkse registratie door werkgevers, per vestigingseenheid, van:

 • het totale aantal personen dat er werkzaam is
 • het aantal personen dat een functie uitoefent die niet telewerkbaar is
Hoe moet de aangifte gebeuren? via de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte‘ op de portaalsite sociale zekerheid
Wie is tot aangifte gehouden? alle werkgevers met uitzondering van een aantal, in het koninklijk besluit limitatief opgesomde, werkgevers (zie portaalsite sociale zekerheid)
Wanneer moet de aangifte gebeuren? regel: maandelijkse aangifte
 • aangifte heeft betrekking op de situatie op de 1ste werkdag van de maand
 • indiening: uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand
afwijking: voor de periode van 22 november 2021 t.e.m. 31 december 2021
 • aangifte heeft betrekking op de situatie op 24 november 2021
 • indiening: uiterlijk op 30 november 2021

 

opmerking: geen nieuwe aangifte vereist indien geen wijziging sinds laatste geldige aangifte
BRON: KB van 19 november 2021 houdende wijziging van het KB van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS 19 november 2021, tweede uitgave.

2. Recht op afwezigheid met loon voor COVID-19 test
De overheid wil de druk op de huisartsen verlichten met de self assessment testing tool. Dat is een online vragenlijst die personen met milde symptomen toelaat in te schatten of een coronatest zinvol is. Is dat het geval, dan kan men een testcode opvragen om een gratis coronatest te laten afnemen.

Om de afwezigheid te regelen van werknemers die op basis van het resultaat van de self assessment testing tool een coronatest laten afnemen, werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 160 gesloten.

De CAO nr. 160 verleent de werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen, met loonbehoud. Het gewaarborgd loon is gelijk aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022nr. 1831).

Duur van de gerechtvaardigde afwezigheid

Een werknemer die niet kan telewerken, mag afwezig zijn van zijn werk gedurende de tijd die nodig is om een COVID-19-test te laten afnemen en om het resultaat van die test te bekomen.

Een werknemer die kan telewerken, mag van zijn werk afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een COVID-19-test te laten afnemen. Tot het testresultaat is ontvangen, voert de werknemer de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk.

Zowel voor de werknemers die niet kunnen telewerken, als voor de werknemers die kunnen telewerken, geldt een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Een werknemer kan tijdens de duurtijd van de cao (d.i. van 19 november 2021 t.e.m. 28 februari 2022) maximum drie keer gebruik maken van de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Verplichtingen van de werknemer

De nieuwe cao koppelt een aantal verplichtingen aan het recht op afwezigheid met loonbehoud.

De werknemer die afwezig is van het werk voor een coronatest, moet:

 • de werkgever onmiddellijk verwittigen door afgifte van het afwezigheidstest afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool,
 • de afwezigheid van het werk gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan,
 • zich zo snel mogelijk laten testen,
 • zich laten testen bij een instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon-, verblijf- of werkplaats,
 • zodra hij het testresultaat kent, de werkgever verwittigen van zijn werkhervatting of van zijn verdere afwezigheid.
Bescherming van de privacy

De werknemer moet de ingevulde vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool en/of het resultaat van zijn test niet aan zijn werkgever bekend maken.