Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)

Publicatiedatum: 22/02/2021

De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1]

Zelfstandigen hebben steeds de mogelijkheid om hun VAPZ-overeenkomst stop te zetten en een nieuwe pensioenovereenkomst te sluiten bij een andere pensioeninstelling. Hierbij kunnen ze de reeds opgebouwde verworven reserve overdragen naar de nieuwe pensioenovereenkomst bij de nieuwe pensioeninstelling. De pensioeninstelling is op grond van artikel 47 van de WAPZ[2] verplicht om bij pensionering steeds de som van de gedane stortingen te garanderen, al is deze waarborg wel beperkt tot het deel van de stortingen dat niet werd gebruikt voor de dekking van het overlijdensrisico vóór pensionering en voor de solidariteitsprestaties indien die er zijn.

De FSMA stipt in haar standpunt aan dat deze waarborg enkel geldt op het moment dat het aanvullend pensioen wordt vereffend. Bij een tussentijdse overdracht geniet de verworven reserve deze bescherming dus niet. Dit betekent dat wanneer de verworven reserve die de zelfstandige in het kader van zijn vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen heeft opgebouwd op het moment van overdracht lager is dan de som van alle stortingen die hij reeds heeft gedaan (verminderd met het gedeelte van de stortingen gebruikt voor de overlijdensdekking/solidariteitsprestaties), dat de pensioeninstelling niet verplicht is om bij overdracht de som van alle gedane stortingen te garanderen.

Bovendien moet de pensioeninstelling waarnaar de verworven reserve wordt overgedragen op haar beurt de garantie voorzien in artikel 47 van de WAPZ slechts toepassen in functie van het nettobedrag dat zij ontvangt en voor zover het aanvullend pensioen finaal bij haar wordt vereffend.

Het is daarom aangeraden om bij tussentijdse overdracht na te gaan of het rendement van de verworven reserve positief is. Zo niet, riskeert men immers om een deel van de gestorte bijdragen definitief te verliezen.

[1] https://www.fsma.be/nl/opinion/overdracht-van-reserves-het-kader-van-de-wapz.
[2] “Wet aanvullende pensioenen zelfstandigen”, Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002.

Lees hier het originele artikel