Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)

Publicatiedatum: 22/02/2021

De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1]

Zelfstandigen hebben steeds de mogelijkheid om hun VAPZ-overeenkomst stop te zetten en een nieuwe pensioenovereenkomst te sluiten bij een andere pensioeninstelling. Hierbij kunnen ze de reeds opgebouwde verworven reserve overdragen naar de nieuwe pensioenovereenkomst bij de nieuwe pensioeninstelling. De pensioeninstelling is op grond van artikel 47 van de WAPZ[2] verplicht om bij pensionering steeds de som van de gedane stortingen te garanderen, al is deze waarborg wel beperkt tot het deel van de stortingen dat niet werd gebruikt voor de dekking van het overlijdensrisico vóór pensionering en voor de solidariteitsprestaties indien die er zijn.

De FSMA stipt in haar standpunt aan dat deze waarborg enkel geldt op het moment dat het aanvullend pensioen wordt vereffend. Bij een tussentijdse overdracht geniet de verworven reserve deze bescherming dus niet. Dit betekent dat wanneer de verworven reserve die de zelfstandige in het kader van zijn vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen heeft opgebouwd op het moment van overdracht lager is dan de som van alle stortingen die hij reeds heeft gedaan (verminderd met het gedeelte van de stortingen gebruikt voor de overlijdensdekking/solidariteitsprestaties), dat de pensioeninstelling niet verplicht is om bij overdracht de som van alle gedane stortingen te garanderen.

Bovendien moet de pensioeninstelling waarnaar de verworven reserve wordt overgedragen op haar beurt de garantie voorzien in artikel 47 van de WAPZ slechts toepassen in functie van het nettobedrag dat zij ontvangt en voor zover het aanvullend pensioen finaal bij haar wordt vereffend.

Het is daarom aangeraden om bij tussentijdse overdracht na te gaan of het rendement van de verworven reserve positief is. Zo niet, riskeert men immers om een deel van de gestorte bijdragen definitief te verliezen.

[1] https://www.fsma.be/nl/opinion/overdracht-van-reserves-het-kader-van-de-wapz.
[2] “Wet aanvullende pensioenen zelfstandigen”, Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002.

Lees hier het originele artikel