Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Ontslag om dringende reden. Wie draagt de bewijslast? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Swinnen (Dehaese & Dehaese)

Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt als volgt:

“Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.”

Kennisgeving ontslag om dringende reden

Een ontslag om dringende reden mag niet zonder opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding of voor het verstrijken van de termijn worden gegeven wanneer de feiten die een dringende reden uitmaken meer dan drie werkdagen gekend zijn door de partij die zich op deze dringende reden beroept. (artikel 35, lid 3 WAO) Onder werkdagen wordt hier verstaan alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen. De bewijslast met betrekking tot deze termijn van drie werkdagen rust op de werkgever. Er zijn echter verschillende elementen waarmee men rekening moet houden om het aanvangstijdstip van deze termijn van drie werkdagen te kunnen bepalen. Een voorbeeld hiervan is een eventueel voorafgaand overleg met de werknemer.

Het is voor de werkgever niet verplicht om voorafgaand aan het ontslag om dringende reden de werknemer te horen met betrekking tot de feiten. Wanneer het arbeidsreglement echter bepaalt dat er voorafgaand aan een ontslag wel een verhoor plaats moet vinden dan is de werkgever hiertoe wel gehouden.

Kennisgeving van de reden van het ontslag om dringende reden

De reden die aanleiding hebben gegeven om over te gaan tot een ontslag om dringende reden moeten binnen drie werkdagen na het ontslag meegedeeld worden aan de werknemer. Ook hier wordt onder werkdagen verstaan alle dagen van de week behalve zon- en feestdagen.
De kennisgeving van de reden van het ontslag om dringende reden dient te gebeuren per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot.

Rechtspraak bevestigt dat de kennisgeving van de reden nauwkeurig en precies moet gebeuren. De omschrijving van de reden moet voldoende nauwkeurig zijn zodat het beoordeeld kan worden of het ontslag rechtmatig gebeurd is.

Bewijs van het ontslag om dringende reden

De partij die een dringende reden inroept op basis waarvan een ontslag om dringende reden plaatsvindt, draagt de bewijslast. Deze partij zal dus het bestaan van de dringende reden moeten bewijzen. Ook zal deze partij moeten aantonen dat de termijn met betrekking tot de kennisgeving van het ontslag en de termijn met betrekking tot de kennisgeving van de reden van het ontslag geëerbiedigd zijn. Dit mag door alle wettelijke middelen bewezen worden.

Bron: Dehaese & Dehaese

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid