Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024

Nieuwe infoplichten bij detachering van beroepschauffeurs vanuit België naar het buitenland (Acerta)

Auteur: Acerta

Stel je medewerkers te werk in het buitenland? Dan moet je rekening houden met specifieke verplichtingen en formaliteiten. Dat is ook het geval als je actief bent in de sector van het internationaal wegvervoer. Voor die sector gelden diverse bijzondere regels. Zo voert een nieuwe wet, die in werking is getreden op 11 juli 2022, nieuwe infoplichten in voor Belgische werkgevers en gebruikers die chauffeurs naar het buitenland sturen.

Nieuwe infoplicht voor Belgische werkgevers van chauffeurs: de nationale detacheringswebsite

Welke informatie moet worden gegeven, en aan wie?

Een Belgische werkgever die één of meerdere chauffeurs detacheert vanuit België naar een andere EU-lidstaat, moet die chauffeur(s) op voorhand schriftelijk (op papier of elektronisch) het webadres bezorgen van de officiële nationale website van die lidstaat over detachering.

Welke website wordt hiermee bedoeld?

Elke EU-lidstaat moet over een officiële nationale website beschikken waarop wordt uitgelegd welke voorwaarden in dat land gelden voor gedetacheerde werknemers, en hoe de lokale autoriteiten kunnen worden bereikt.

Op die website kunnen de chauffeurs dus informatie vinden over hun rechten en plichten wanneer zij in het kader van een detachering werken in die lidstaat.

De enige officiële website van elke EU-lidstaat kan worden teruggevonden via de website “Your Europe” van de Europese Unie.

Onder welke voorwaarden geldt deze nieuwe infoplicht?

Deze nieuwe infoplicht geldt voor Belgische werkgevers die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

 1. De werkgever is gevestigd in België, en
 2. “detacheert” een eigen werknemer-chauffeur,
 3. vanuit België naar een andere EU-lidstaat,
 4. in het kader van wegvervoersactiviteiten voor rekening van derden die onder de bevoegdheid vallen van één van de volgende paritaire comités:
  • het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (PC 117)
  • het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)
  • het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (PC 127)
  • het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140)
  • het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317)

De Koning kan deze lijst van betrokken paritaire comités aanpassen, na advies van de NAR.

Wat geldt als detachering?

Uit de tweede voorwaarde volgt dat de infoplicht van toepassing is bij “detachering”.

Hiermee wordt de situatie bedoeld waarbij een Belgische werkgever in het kader van een wegvervoersdienst in een andere EU-lidstaat,  één of meerdere van zijn werknemers-chauffeurs onder zijn leiding laat werken in die lidstaat.

Geven meer bepaald aanleiding tot detachering in de zin van deze infoplicht:

 • Niet-bilateraal internationaal transport: transport verricht tussen landen die niet het land van vestiging zijn van de vervoersonderneming

Bijvoorbeeld: een Belgische transportfirma vervoert voor een bedrijf gevestigd in Italië goederen van Nederland naar Italië.

 • Cabotage: binnenlands transport dat op tijdelijke basis wordt verricht binnen het grondgebied van een EU-lidstaat door een vervoersonderneming gevestigd in een andere lidstaat.

Bijvoorbeeld: een Belgische transportfirma vervoert voor een onderneming gevestigd in Frankrijk goederen van Parijs naar Rijsel.

Er is geen sprake van detachering, en de infoplicht geldt dus niet, bij bilateraal transport en in geval van transit:

 • Bilateraal transport: dit is transport vanuit of naar de lidstaat van vestiging van de vervoersonderneming.

  Als de chauffeur daarbij onderweg, in de landen die hij doorkruist, beperkte extra activiteiten verricht, zoals bijvoorbeeld het laden van goederen, dan kan dit onder specifieke voorwaarden ook nog vallen onder de vrijstelling voor bilateraal transport.
  Er is ook geen sprake van detachering wanneer bij gecombineerd vervoer (dit wil zeggen goederenvervoer dat deels over de weg, en deels over het spoor, de binnenwateren, of de zee verloopt, waarbij het begin- of eindtraject over de weg verloopt), als het wegtraject op zich bestaat uit bilateraal transport.

 • Transit: van transit is sprake wanneer een bestuurder enkel door het grondgebied van een lidstaat heen rijdt zonder er activiteiten te verrichten zoals het lossen van vracht.

Opmerking

Een Belgische werkgever die een chauffeur vanuit België detacheert naar het buitenland, moet daarnaast ook zijn verplichtingen naleven die voortvloeien uit buitenlands recht. Zo moet deze werkgever een voorafgaandelijke IMI-melding doen via de Europese website.

Nieuwe infoplicht voor Belgische gebruikers van chauffeurs: verwittiging van de werkgever

Bestaande infoplichten

Wanneer een Belgische gebruiker een uitzendkracht arbeidsprestaties laat verrichten in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, dan moet de gebruiker het uitzendbureau voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch meedelen in welk(e) andere land(en) dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht. Ter verduidelijking: het uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. De gebruiker is degene die de uitzendkracht effectief aan het werk zet.

Dezelfde infoplicht geldt voor een Belgische gebruiker die een werknemer die aan hem ter beschikking is gesteld (wat mogelijk is in het kader van een toegelaten terbeschikkingstelling) arbeidsprestaties laat verrichten in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België: deze gebruiker moet de werkgever van de werknemer voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch meedelen in welk(e) andere land(en) dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.

Nieuw: toepasselijkheid op de wegvervoersector

Dit zijn infoplichten die al langer in de wetgeving stonden.

De nieuwe wet maakt deze infoplichten vanaf 11 juli 2022 ook van toepassing op activiteiten in de sector van het wegvervoer. Voortaan gelden deze infoplichten dus ook wanneer een Belgische gebruiker een chauffeur (die voor hem als uitzendkracht werkt of aan hem ter beschikking is gesteld) laat werken in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Sancties en inwerkingtreding

Deze nieuwe infoplichten zijn in werking getreden op 11 juli 2022.

Werkgevers en gebruikers die de op hen rustende infoplichten niet naleven, begaan een sociaalrechtelijke inbreuk en riskeren een zware boete. Houd dus rekening met deze nieuwe infoplichten om onnodige kosten te vermijden.

Bron: Wet van 19 juni 2022 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, Belgisch Staatsblad 11 juli 2022

Bron: Acerta

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht

Advocaat Sociaal Recht