Nieuwe EU-regels beperken vanaf 16 februari 2019 de bureaucratische rompslomp voor burgers die in een andere lidstaat wonen of werken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/02/2019

Burgers die naar een ander EU-land verhuizen of er wonen, moesten een stempel krijgen om te bewijzen dat hun openbare documenten (zoals een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) authentiek zijn.

Vanaf 16 februari 2019 is deze stempel niet meer vereist – en behoort ook de bijbehorende bureaucratische procedure tot het verleden – wanneer deze burgers een in een EU-land afgegeven openbaar document moeten overleggen aan de autoriteiten van een ander EU-land. Volgens de nieuwe regels hoeven zij in veel gevallen ook geen beëdigde/officiële vertaling van hun openbaar document meer te verstrekken. Tegelijkertijd voorziet de verordening in sterke waarborgen om fraude te voorkomen.

De nieuwe regels maken een einde aan een aantal bureaucratische procedures:

  • openbare documenten (zoals bij geboorte of huwelijk of om de afwezigheid van een strafblad vast te stellen) die in een EU-land zijn afgegeven, moeten door de autoriteiten in een andere lidstaat als authentiek worden erkend zonder dat hierop een authenticiteitsstempel is aangebracht;
  • de verordening schaft ook de verplichting voor burgers af om in alle gevallen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift en een gewaarmerkte vertaling van hun openbare documenten te verstrekken. Burgers kunnen vertaalwerk vermijden door een meertalig modelformulier aan te vragen, dat in alle EU-talen beschikbaar is en als vertaalhulp bij hun openbaar document wordt gevoegd;
  • de verordening voorziet in waarborgen tegen fraude: indien de ontvangende autoriteit gegronde twijfel heeft over de authenticiteit van een openbaar document, zal zij bij de autoriteit van afgifte in het andere EU-land de authenticiteit ervan kunnen nagaan via het bestaande IT-platform, het informatiesysteem interne markt (IMI).

De verordening heeft alleen betrekking op de authenticiteit van openbare documenten, en dus zullen de lidstaten hun nationale regels over de erkenning van de inhoud en de gevolgen van een in een ander EU-land afgegeven openbaar document blijven toepassen.

Lees hier de Persmededeling van de Europese Commissie

Lees hier de Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.