Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Na Borealis: de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

Na het schandaal op de werf van chemiebedrijf Borealis : hoe zit dat nu met de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector?

De regeling voor de bouwsector (m.n. PC’s 124, 111, 121, 126 en 149.01) wijkt af van de algemene regeling uit de Loonbeschermingswet, die kort door de bocht neerkomt op een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de opdrachtgever en de (onder)aannemers voor de loonschulden van hun (onder)aannemers vanaf 14 werkdagen na een schriftelijke kennisgeving door de inspectiediensten van de tekortkomingen inzake loonuitbetalingen door de na hen komende (onder-)aannemers.

Voor de bouwsector is dat anders en geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid automatisch voor elke wanbetaling van (enkel) de rechtstreekse medecontractant en dus zonder dat daar een kennisgeving door de inspectiediensten aan vooraf moet gaan.

De hoofdelijke aansprakelijkheid kan echter vermeden worden indien de opdrachtgever of (onder)aannemers in het bezit is van een  schriftelijke verklaring in de aannemingsovereenkomst of afzonderlijk, met daarin :

  • de URL van de internetsite van de FOD WASO waar de inlichtingen over het verschuldigde loon zijn opgenomen
  • de bevestiging van de mede-contractant dat hij het verschuldigde loon aan zijn werknemers betaalt en zal betalen.

In dat geval eindigt de vrijstelling van de hoofdelijke aansprakelijkheid maar op het ogenblik dat vaststaat dat de opdrachtgever of (onder)aannemers kennis krijgt dat zijn medecontractant toch loonachterstand heeft en dat alleszins vanaf 14 werkdagen na een kennisgeving door de inspectiediensten. Om de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden kan de de opdrachtgever/(hoofd)aannemer binnen deze termijn van 14 werkdagen dan maatregelen nemen om zijn medecontractant te dwingen zich in regel te stellen of desgevallend een einde maken aan de samenwerking.

Het is daarom aangewezen in de aannemingsovereenkomst een clausule op te nemen dat :

  • de ontvangst van een kennisgeving door de inspectiediensten een voldoende reden is voor de opdrachtgever/(hoofd)aannemer om de overeenkomst te beëindigen
  • en/of een recht op inhouding te bedingen waardoor de betaalde lonen en socialezekerheidsbijdragen kunnen ingehouden worden op de facturen van de (onder)aannemer.