Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Mypension.be: opletten geblazen! (Stappers Advocaten)

Auteur: Sofie Cleiren (Stappers Advocaten)

Steeds meer Belgen surfen naar mypension.be om informatie te krijgen omtrent hun pensioen. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst over het gebruik van hun website in 2021 bezocht dat jaar 1 volwassene op 4 de applicatie.

Mypension.be wordt het vaakst gebruikt om na te gaan op welke leeftijd men met pensioen kan gaan en wat het bedrag van de pensioenuitkering zal zijn.  Onze praktijkervaring leert echter dat de informatie op mypension.be niet altijd correct is of overeenstemt met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vermits het erg verleidelijk is de gegevens van de pensioendiensten als betrouwbaar te beschouwen (en al zeker als ze met de eigen inschatting overeenkomen), wordt in de verstrekte informatie op de website een duidelijke “disclaimer” opgenomen en wordt aangeraden om “gepersonaliseerd advies” op te vragen. Maar al te licht voortgaan op de beschikbare gegevens kan ook op andere vlakken voor verrassingen zorgen.

Voorbeeld uit de praktijk

Zo werd ons kantoor recent geraadpleegd door een werkneemster die reeds enkele jaren tijdskrediet opnam en 4/5e werkte bij haar werkgever. Naar het einde van haar loopbaan toe wenste zij vervroegd te vertrekken in kader van de SWT-regeling (het voormalige “brugpensioen”). Er werd een vergadering ingepland door de werkgever om dit te bespreken en de werkneemster werd gevraagd om een overzicht van haar beroepsloopbaan mee te brengen. Volledig te goeder trouw raadpleegde de werkneemster de website mypension.be en drukte ze een overzicht van haar loopbaangegevens af.

Op basis van dit uittreksel van de loopbaangegevens werd de werkneemster ontslagen met het oog op de SWT-regeling met een te presteren opzeggingstermijn van 16 maanden, waarna zij als werkloze met bedrijfstoeslag een aanvullende vergoeding zou ontvangen. Volgens het uittreksel van mypension.be bewees ze namelijk voldoende aantal jaren beroepsverleden om recht te hebben op het “brugpensioen”.

Na afloop van de opzeggingstermijn wendde de werkneemster zich tot de RVA om haar werkloosheidsuitkeringen aan te vragen in toepassing van de SWT-regeling. Tot haar grote verbazing kreeg de werkneemster te horen dat ze niet voldeed aan de voorwaarden. Het aantal jaren beroepsverleden van de werkneemster bleek volgens de berekeningen van de RVA onvoldoende, waardoor ze geen recht had op de bijpassing door de werkgever (en hier uiteraard wel op gerekend had).

Hoe kan dit verklaard worden? Het verschil in de berekening van het aantal jaren beroepsverleden door de RVA en door mypension.be lijkt veroorzaakt te zijn door de wijze waarop de beroepsjaren met een 4/5e tewerkstelling worden opgenomen in het berekeningssysteem. In de berekeningen van mypension.be werd de 1/5e vermindering van de arbeidsprestaties niet mee opgenomen, terwijl de RVA hier wel rekening mee hield bij het controleren van het aantal gewerkte arbeidsdagen.

Conclusie?

Mypension.be is een handige tool, maar het blijft opletten geblazen indien men gegevens van deze applicatie wenst te gebruiken voor officiële doeleinden. Het is raadzaam om niet blindelings te vertrouwen op de gegevens van de applicatie en steeds een specialist te raadplegen als het er echt op aankomt.

Bron: Stappers Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid