Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Kennisgeving via e-mail van de concrete ontslagredenen, welk gevolg? (Younity)

Auteur: Kevin Della Selva (Younity)

Publicatiedatum: 11/11/2019

Na zijn ontslag vraagt een werknemer aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief om de concrete redenen van zijn ontslag op te geven.

Binnen de maand brengt de werkgever de werknemer via e-mail op de hoogte van deze concrete redenen.

De werknemer vordert vervolgens de forfaitaire burgerlijke boete op grond van artikel 7 van CAO 109 betreffende de motivering van ontslag, wegens niet-naleving van de formaliteiten van de kennisgeving.

De werkgever argumenteert dat het vorderen van deze burgerlijke boete rechtsmisbruik inhoudt wanneer de kennisgeving van de concrete redenen niet via een aangetekende brief gebeurde, maar de werknemer deze toch op een andere wijze te weten is gekomen. De werkgever beweert in casu dat CAO 109 zijn doel dus wel heeft bereikt.

Het arbeidshof haalt aan dat CAO 109 een evenwicht heeft gezocht door aan de werkgever geen al te formalistisch kader op te leggen: de werkgever kan deze redenen immers uit eigen beweging schriftelijk aan de werknemer meedelen of als antwoord op een geformaliseerd verzoek van de werknemer. In dit laatste geval dient hij dit wel bij aangetekend schrijven te doen.

Bijgevolg oordeelt het arbeidshof dat de werknemer geen kennelijk misbruik heeft gemaakt van het recht om zijn concrete ontslagredenen te kennen, en kent het de forfaitaire burgerlijke boete op grond van artikel 7 CAO 109 toe.

Bron: Arbeidshof te Brussel, 17 mei 2019, AR: 2018/AB/366, www.juridat.be

Lees hier het originele artikel