Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Jobbonus op komst (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ann Taghon (Bellaw/SoConsult)

Deze week verscheen in het Belgisch Staatsblad een decreet van het Vlaams parlement over de jobbonus.

Wat is de jobbonus?

De jobbonus is een premie voor inwoners van Vlaanderen die een laag arbeidsinkomen genieten.

De regeling heeft een dubbele doelstelling:

  • een antwoord bieden op de aanhoudende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt door het activeren van personen door middel van het vergroten van het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en inkomen uit werk,
  • werknemers met lage inkomens motiveren om aan de slag te gaan en te blijven.

De Vlaamse jobbonus mag niet verward worden met de federale werkbonus. De werkbonus is geen premie, maar wel een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 1089 en 1090).

Welke personen vallen onder het toepassingsgebied van de regeling?

De jobbonus kan toegekend worden aan:

  • werknemers van de privésector die onderworpen zijn aan de volgende sectoren van de sociale zekerheid: de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheidsverzekering en de rust- en overlevingspensioenen,
  • ambtenaren en personeel van onderwijsinstellingen,
  • personen die zijn tewerkgesteld in een lidstaat van de EU of de EER en in principe dagelijks of minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest.
Hoeveel bedraagt de jobbonus?

Het bedrag van de jobbonus hangt af van het loon dat werd verdiend in het refertejaar. In de onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar.

gemiddeld maandelijks brutoloon

jobbonus op jaarbasis

 maximum 1.800 euro

 600 euro
 tussen 1.800 en 2.500 euro

 een degressief bedrag tussen 600 en 20   euro[1]

 2.500 euro of meer

  0 euro

Het bedrag van de jobbonus voor personen die niet het volledige refertejaar als werknemer werken of niet voltijds werken, moet nog bepaald worden in een uitvoeringsbesluit.

Wie heeft recht op de jobbonus?

De begunstigde:

  • moet gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar,
  • zijn inkomen moet lager zijn dan 2.500 euro,
  • mag de pensioenleeftijd niet bereikt hebben op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht.
Hoe wordt de jobbonus toegekend?

De jobbonus zal automatisch toegekend worden indien de Vlaamse overheid toegang kan krijgen tot de noodzakelijke gegevens van de begunstigde om de toekenning automatisch te laten verlopen.

Als dat niet het geval is, moet de begunstigde toch een aanvraag indienen.

Op de effectieve toekenning van de jobbonus is het nog even wachten. De Vlaamse regering moet de datum van inwerkingtreding van het decreet nog bepalen en moet ook nog een aantal uitvoeringsmaatregelen uitvaardigen.

BRON: Decreet van het Vlaams parlement van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022, tweede uitgave.

[1] Nog te bepalen door de Vlaamse regering.

Bron: Bellaw/SoConsult