Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 24/10/2017

Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat ze grote gevolgen zal hebben voor de 2 miljoen werknemers die jaarlijks worden gedetacheerd naar het buitenland.

Adhemar Advocaten zet de krachtlijnen van dit politiek akkoord graag voor u uiteen.

Jaarlijks worden er ongeveer 214.000 werknemers en zelfstandigen naar ons land gedetacheerd. Vooral in de bouwsector is detachering een bekend fenomeen. Vaak komen arbeiders uit Oost-Europese landen naar België om er tijdelijk in de bouwsector aan de slag te gaan. Volgens de huidige detacheringsregels zal deze Oost-Europese arbeider echter niet hetzelfde loon verdienen als een Belgische bouwvakker.

In het verleden gingen er dan ook verschillende keren stemmen op om de detacheringsrichtlijn aan te passen, nu zij voor oneerlijke concurrentie, ongelijke situaties en sociale dumping zou zorgen.

Europees Commissaris voor Werk, Marianne Thyssen, stelde vorig jaar reeds een aantal aanpassingen aan de bestaande detacheringsrichtlijn voor. Pas op 23 oktober 2017 werd er een politiek akkoord bereikt over een aantal belangrijke principes.

Zo wordt het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd, waardoor men komaf wenst te maken met schrijnende sociale wantoestanden. In de toekomst zullen de Belgische werkgevers dus verplicht worden om aan de buitenlandse bouwvakker hetzelfde loon te betalen als aan een Belgische.

Een andere belangrijke aanpassing is dat een buitenlandse arbeidskracht maximaal 12 maanden mag worden gedetacheerd. Deze termijn kan evenwel op gemotiveerd verzoek verlengd worden tot 18 maanden. Ook op die manier wenst Europa te voorkomen dat er een klasse ‘tweederangswerknemers’ ontstaat.

Deze principes zullen worden opgenomen in een Europese richtlijn, die zal moeten worden omgezet in het recht van de verschillende lidstaten.  Zij krijgen hiervoor 3 jaar de tijd. De ondernemingen zullen de nieuwe principes pas na een overgangsperiode van 4 jaar moeten toepassen.

Elk nieuw politiek voorstel stuit natuurlijk op kritiek. Dit is hier niet anders. Vanuit verschillende hoeken kwam er reeds kritiek op de geplande aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Zo blijft het gebrek aan controle op het terrein volgens sommigen een belangrijk pijnpunt. Anderen menen ook dat deze wijzigingen nog niet ver genoeg gaan en dat een verdere verstrenging van de richtlijn noodzakelijk blijft.

Het staat echter vast dat deze nieuwe richtlijn een hele aanpassing zal zijn in het sociaalrechtelijk landschap van verschillende Europese lidstaten.  Ondanks de kritiek die reeds werd geuit, blijft de verstrenging van de detacheringsregels een must voor het tegengaan van sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

Lees hier het originele artikel