Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap: wetsontwerp ingediend op 31 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/11/2018

Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap.

Binnenkort zal hierin verandering komen, gezien het ‘Wetsontwerp tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen’ op 31 oktober 2018 werd ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bedoeling van het ontwerp

De bedoeling van het ontwerp is om de mogelijkheden uit te breiden voor een werknemer om een aanvullend pensioen af te sluiten op eigen initiatief en om een passend wettelijk kader voor dit vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) te creëren.

Vrije beslissing werknemer, ook wat het pensioenproduct betreft

Het is de werknemer zelf die beslist een pensioenovereenkomst af te sluiten en die de pensioeninstelling kiest. Hij is ook diegene die de overeengekomen bijdragen betaalt die worden ingehouden op zijn nettoloon. De werkgever heeft slechts één enkele verplichting, met name de bijdragen van de werknemer inhouden en deze storten aan de pensioeninstelling die door de werknemer werd aangeduid in het kader van een overeenkomst.

De aangeslotene is vrij te beslissen over een pensioenproduct dat een interestgarantie biedt (bij een verzekeringsonderneming in een tak 21) of een pensioenproduct dat er geen biedt (bij een verzekeringsonderneming in een tak 23 of bij een IBP) in functie van zijn risicoaversie. De aangeslotene kan eveneens kiezen voor aanvullende pensioenproducten waarbij, hoe ouder de aangeslotene wordt, hoe meer de gestorte bijdragen of zelfs de reeds opgebouwde verworven reserves, geleidelijk en automatisch worden geïnvesteerd in fondsen die alsmaar meer zijn beveiligd.

Stortingen zijn vrij, maar wel met een plafondbedrag

De werknemer bepaalt vrij het bedrag van zijn bijdragen in het kader van het VAPW. De stortingen zijn echter wel beperkt tot een plafondbedrag. De bedoeling van is inderdaad aan diegenen die nog geen toegang hebben tot opbouw van een aanvullend pensioen of die over een beperkt aanvullend pensioen beschikken de mogelijkheid te geven om zelf het initiatief te nemen om in het kader van hun beroepsactiviteit een aanvulling op te bouwen met het oog op hun pensioen. Het plafond werd vastgelegd op 3 pct. van het referentieloon rekening houdend met de eventuele pensioenrechten die werden opgebouwd tijdens de referentieperiode in de tweede pensioenpijler als werknemer.

Om rekening te houden met de situatie van de werknemers die genieten van een laag tot gemiddeld verloningsniveau, werd er voorzien rekening te houden met een minimum van 1.600 euro voor de berekening van de maximale jaarlijkse bijdrage. Van dit bedrag moeten de eventuele pensioenrechten opgebouwd tijdens de referentieperiode in de tweede pijler als werknemer worden afgetrokken.

Lees hier het wetsontwerp