Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Het door de RSZ vrijgesteld bedrag van de mobiliteitsvergoeding stijgt vanaf 1 juli 2024 (Acerta)

Auteur: Acerta

De mobiliteitspremie is een forfaitaire vergoeding voor werknemers die zich naar werven moeten begeven om er te werken. Het maximaal door de RSZ vrijgesteld bedrag verhoogt tot 0,1929 euro per kilometer vanaf 1 juli 2024.

Waar gaat het over?

De premie of vergoeding waar we het in dit nieuwsbericht over hebben, betreft de forfaitaire terugbetaling van verplaatsingskosten in bedrijfstakken waar de werkplaats niet vast is bepaald. In de praktijk wordt de mobiliteitspremie of -vergoeding dus toegekend aan werknemers die werken op werven. Denk daarbij bv. aan de bouwsector of de sector van de elektriciens. De vergoeding is voorzien in een cao gesloten binnen de sector die algemeen verbindend verklaard werd bij Koninklijk Besluit.

Welk bedrag?

De premie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien het bedrag (momenteel) niet hoger is dan 0,1579 euro per kilometer. Deze grens wordt al gehanteerd sinds 2020. De voorbije jaren ging het bedrag dus niet omhoog, ondanks de indexering van de lonen. Om dit te corrigeren, zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar 0,1929 euro per kilometer.

En fiscaal?

Ook op fiscaal vlak geldt er een specifieke behandeling van de mobiliteitspremie.

Voor zover:

  • de regeling voorzien is in een cao gesloten binnen de sector die algemeen verbindend verklaard werd bij Koninklijk Besluit,
  • het bedrag niet hoger is dan (momenteel) 0,1579 euro per kilometer, en
  • de plaats van tewerkstelling minstens 5 kilometer verwijderd is van de woonplaats van de werknemer

is slechts 50% van de mobiliteitspremie een belastbare vergoeding. De overige 50% wordt beschouwd als een (vrijgestelde) kost eigen aan de werkgever. Het gedeelte dat beschouwd wordt als kost eigen aan de werkgever mag niet lager zijn dan 12,39 euro per effectief gepresteerde maand.

Het Koninklijk Besluit dat recent in het Staatsblad werd gepubliceerd heeft enkel betrekking op de behandeling op sociaal vlak. Bij de vorige verhoging van het door de RSZ vrijgesteld bedrag heeft de FOD Financiën (via circulaire) bepaald dat die verhoging ook op fiscaal vlak gevolgd zou worden. Het is de verwachting dat dit ook nu het geval zal zijn, maar voor de officiële bevestiging is het wachten op de publicatie van een nieuwe circulaire.

Vanaf wanneer?

Het Koninklijk Besluit dat de verhoging van het vrijgesteld maximumbedrag officieel heeft gemaakt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2024. De vergoeding verhoogt volgens de letterlijke tekst van het besluit vanaf de  eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. In mensentaal betekent dit dat de maximaal vrijgestelde mobiliteitspremie verhoogt vanaf 1 juli 2024.

Dit betekent dus niet dat alle werkgevers die momenteel een mobiliteitspremie toekennen vanaf die datum automatisch het verhoogde bedrag moeten toekennen. Om te kijken welk bedrag je als werkgever minstens moet betalen wordt gekeken naar de toepasselijke sectorale cao (of de gunstigere ondernemingsregeling). Het valt te verwachten dat de betrokken sectoren gebruik zullen maken van de ruimte die gecreëerd werd door de optrekking van het vrijgesteld bedrag, maar daarvoor is het wachten op wijzigende cao’s.

Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28 mei 2024.

Bron: Acerta

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid