Het Coronavirus: welke steunmaatregelen zijn reeds ondernomen? (Arkalis Advocaten)

Auteur: Arkalis Advocaten

Publicatiedatum: 20/03/2020

Het COVID-19 virus houdt België (en de rest van Europa) reeds enkele weken in een houdgreep: het aantal besmettingen en doden blijven helaas oplopen. Het virus is inmiddels niet meer weg te denken van sociale media, tv en pers. Het in december 2019 nog volledig onbekende virus heeft recentelijk tot bijzonder drastische, maar nodige maatregelen geleid.

De federale overheid heeft reeds tweemaal maatregelen afgekondigd ter indamming van de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor is het openbaar leven grotendeels stilgevallen: restaurants, cafés, sportclubs, feestzalen, scholen en alle niet-essentiële winkels dienen gesloten te zijn. Daarenboven heerst er een samenscholingsverbod alsook een verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen.(1)

Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend een grote impact op de Belgische en Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen. Daarom zijn er tal van steunmaatregelen uitgewerkt om bedrijven bij te staan en te voorkomen dat ze in financiële problemen terechtkomen.  Hierna volgt een korte uiteenzetting over de extra steunmaatregelen ten tijde van de coronacrisis.

1. Hinderpremie

Er is een ‘hinderpremie’ voorzien voor alle Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de verplichte sluitingsmaatregelen van de federale overheid. Op deze manier kan een ernstig inkomensverlies deels worden gecompenseerd.(2) Het gaat hierbij evenwel om zelfstandigen in hoofd- of bijberoep en om ondernemingen met werkende vennoten of die minstens één voltijdse werknemer in dienst hebben.(3)

Men kan daarenboven slechts beroep doen op deze premie indien men voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  1. de onderneming of zelfstandige is actief;
  2. de actieve exploitatie- of uitbatingszetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Er wordt één hinderpremie per onderneming (op basis van het ondernemingsnummer) toegekend. Bovendien kan er maar één hinderpremie voor eenzelfde locatie aan maximaal één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) worden toegestaan.(4)

De premie bedraagt 4.000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met 160 EUR per dag voor elke dag dat de sluiting langer dan 21 dagen zou duren.(5)

De online tool, ter aanvraag van de hinderpremie, is nog in volle ontwikkeling en dus nog niet beschikbaar. Men kan wel op de hoogte gehouden worden door een naam en e-mailadres achter te laten op vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie.

2. Crisiswaarborgen

De bestaande waarborgregeling van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) wordt in het kader van de coronacrisis uitgebreid.(6) Deze uitbreiding, voor een bedrag van 100 miljoen euro, moet ervoor zorgen dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden, achterstallige huur of lonen, een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen voor een periode van 12 maanden i.p.v. 3 maanden. Daarbovenop is de premie voor de crisiswaarborg laag: 0,25% i.p.v. 0,5%. De regeling loopt – op het ogenblik van schrijven – tot eind 2020.

Om gebruik te maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling dient men de bank of leasingmaatschappij te contacteren. Deze zullen – na analyse – bepalen of uw financiering in aanmerking komt voor deze waarborg. Het is aan de aanvrager om aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.(7)

3. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die het economisch moeilijk hebben en bijgevolg moeite hebben om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het gaat hierbij om minnelijke betalingstermijnen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. De schuld kan aldus worden afgelost a.d.h.v. maandelijkse afbetalingen. Zodoende kan de invordering van de schuld via dwangbevel (en de daarmee gepaard gaande kosten) worden vermeden.(8)

De aanvraag van een minnelijk afbetalingsplan gebeurt door het invullen van een online aanvraagformulier op www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm.

4. Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds ter uitstel van de betaling van de verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De betaling wordt uitgesteld met een jaar, wat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet worden betaald voor 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal voor 30 juni 2021.

Een aanvraag kan worden ingediend tot 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen. Dient men een aanvraag in voor 15 juni 2020, dan heeft men enkel recht op een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal van 2020.

5. Aanmoedigingspremie voor werknemers

De reeds bestaande aanmoedigingspremie wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende omzet of een dalende productie als gevolg van de coronacrisis. Er dient wel een productievermindering te zijn van minstens 20%.

De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 EUR.

De modaliteiten omtrent deze premie zijn nog niet bekendgemaakt.(9)

6. Afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor fiscale schulden

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën biedt een reeks fiscale maatregelen aan voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis.

Het gaat hierbij om volgende fiscale schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Men kan voor deze schulden een afbetalingsplan genieten. Tevens is er ook een vrijstelling van nalatigheidsintresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voorzien.

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit zijn van een ondernemingsnummer (KBO-nummer) en die daadwerkelijk hinder ondervinden ten gevolge van de coronacrisis. Men dient deze hinder ook aan te tonen (vb. daling omzet). Tevens dient men de voorwaarden na te leven voor het indienen van de aangiften en mogen de schulden niet voortvloeien uit fraude.

Het is evident dat de steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Er moet per afzonderlijke schuld een aanvraag worden ingediend door het invullen van een formulier verkrijgbaar op volgende website: financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19. De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) per e-mail of per brief.(10)

7. Uitstel voor het indienen van bepaalde fiscale aangiften

Zowel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting (VenB), rechtspersonenbelasting (RPB), belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI-ven) als de periodieke aangiften en intracommunautaire opgaven in btw verband, is er uitstel voorzien.

De bijkomende termijn voor de aangiften VenB, RPB en BNI-ven is enkel van toepassing op de aangiften met een uiterste indieningsdatum van 16 maart 2020. Deze indieningsdatum wordt verlengd tot en met 30 april 2020.

In het kader van de btw-aangiften kan men algemeen stellen dat de termijn, zowel voor maandelijkse aangevers als kwartaalaangevers, wordt verlengd met 18 dagen.

Tevens wordt er een automatisch uitstel van betaling van twee maanden toegepast voor btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zonder dat er boetes of intresten zijn verschuldigd.(11)

8. Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting voor bedrijven

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven worden pas vanaf september 2020 uitgestuurd.

Voor het aanslagjaar 2020 zullen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting krijgen. Meer informatie wordt binnenkort bekendgemaakt.(12)

9. Flexibiliteit

Ten slotte lijkt het ons nuttig om te vermelden dat ondernemingen in overleg kunnen gaan met het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) omtrent de verlenging van termijnen bij bepaalde subsidies. Men kan hiervoor steeds terecht bij het VLAIO Contact Center via info@vlaio.be of via telefoon: 0800 20 555.

10. Overige maatregelen

Er zijn nog een aantal steunmaatregelen die in dit artikel niet aan bod zijn gekomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van deze maatregelen:

  • Steunmaatregelen voor de toeristische sector ;
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen ;
  • Tijdelijke werkloosheid bij overmacht of om economische redenen ;
  • Verhoging uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid.

Lees hier het originele artikel

(1) Art. 1-8 MB 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18 maart 2020.

(2) Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, p. 1-2.

(3) Art. 1 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be ;

(4) Art. 1 en art. 6 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.

(5) Art. 4 en art. 5 MB 13 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.

(6) Art. 1 MB 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18 maart 2020.

(7) Zie www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.

(8) Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus.

(9) Zie www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-bedrijven-die-schaden-lijden-door-het-coronavirus.

(10) Zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus.

(11) Zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen.

(12) Zie www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-bedrijven-die-schaden-lijden-door-het-coronavirus.