Herziening detacheringsrichtlijn: advies van de NAR (Van Havermaet)

Auteur: Veerle Nijs (Van Havermaet)

Publicatiedatum: 31/01/2020

In een vorig nieuwsbericht van 31 oktober 2018 lieten we u reeds weten dat de herziening van de Detacheringsrichtlijn allicht weinig impact zal hebben op detacheringen naar België.

Om uw geheugen op te frissen, de Detacheringsrichtlijn bepaalt welke loon- en arbeidsvoorwaarden van de ontvangende lidstaat van toepassing zijn in geval van detachering. In juni 2018 werd die Detacheringsrichtlijn gewijzigd (lees: verstrengd).

Voor detacheringen naar België zal er, zoals gezegd, niet zo heel erg veel veranderen: België was vóór de herziening van de richtlijn al strenger dan moest.

Art. 5 van de Wet van 5 maart 2002 die de Detacheringsrichtlijn in het Belgische rechtsstelsel heeft omgezet, voorziet immers dat alle arbeids- en loonvoorwaarden die strafrechtelijk gesanctioneerd worden, van toepassing zijn bij een tijdelijke tewerkstelling in België.

Vermits quasi het volledige Belgische arbeidsrecht strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, begrijpt u dat België bij de eerste omzetting al zeer ruim tewerk is gegaan.

De herziene Detacheringsrichtlijn dient omgezet in het Belgische rechtsstelsel tegen 31 juli 2020. Op heden ligt er een voorontwerp van wet op tafel dat intussen ook al voor advies werd voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

Met dit nieuwsbericht geven wij u mee waar volgens de Nationale Arbeidsraad de focus zou moeten liggen bij de omzetting van de Richtlijn.

In het advies van de NAR komt duidelijk naar voren dat de focus op ‘preventie’ moet liggen. De NAR ziet daarin een grote rol weggelegd voor de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (www.minimumlonen.be).

De NAR geeft aan dat het voor Belgische ondernemingen al vaak geen sinecure is om de toepasselijke arbeidsvoorwaarden te kennen op basis van het toepasselijke Paritaire Comité, laat staan voor buitenlandse ondernemingen.

De vraag naar de toepasselijke arbeidsvoorwaarden start in België immers altijd bij het toepasselijke Paritaire Comité, het sociaal overlegorgaan per sector.

De NAR vraagt dan ook dat er op voornoemde website een heldere en transparante uitleg zou komen die buitenlandse ondernemingen in staat stelt om:

  • het toepasselijke Paritaire Comité te bepalen;
  • te bepalen welke bedragen in het loonbegrip begrepen zitten;
  • alsook welke aanvullende voorwaarden na een termijn van 12 maanden (of 18 maanden bij verlenging) van toepassing worden.

De Richtlijn bepaalt immers dat bij gebrek aan heldere info hiermee rekening gehouden dient te worden bij het bepalen van de sanctie in geval van niet-naleving.

Het valt natuurlijk af te wachten welke van de gegeven adviezen door de wetgever zullen worden meegenomen. Heel recent nog, op 13 januari, werd de website van FOD WASO alvast in een nieuw jasje gestoken.
Volgens een persbericht van 17 januari van de Ministerraad ligt het voorontwerp van wet momenteel voor advies bij de Raad van State.

Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Lees hier het originele artikel