Herstructureringen: nieuw belangrijk advies NAR op 27 oktober 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 12/11/2020

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 stelden de sociale partners dat zij een aantal maatschappelijke uitdagingen wensten aan te pakken en vroegen de sociale partners aan de regering de nodige tijd om de problematiek van de herstructureringen in zijn geheel grondig te kunnen bespreken en in de Nationale Arbeidsraad te kunnen bekijken welke gemeenschappelijke voorstellen geformuleerd konden worden.

Een eerste fase van de werkzaamheden, afgesloten op 17 december 2019

De Nationale Arbeidsraad heeft op 17 december 2019 een Advies Nr. 2.149 en een Aanbeveling Nr. 28 uitgevaardigd ter uitvoering van het akkoord van 5 juli 2019 gesloten door de Groep van 10 omtrent de problematiek van de herstructureringen.

Zij richt twee aanbevelingen aan de sectoren en aan de ondernemingen:

1. De eerste aanbeveling heeft betrekking op de invoering van een kwalitatieve en efficiënte informatie-consultatie. Om dit te doen, zouden de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers een indicatieve kalender en de modaliteiten ervan moeten bepalen. Zij zouden ook maatregelen moeten nemen om de werkgelegenheid te vrijwaren, om de wedertewerkstelling te bevorderen en om het herstel van de activiteit van de onderneming op duurzame wijze te consolideren.

De Nationale Arbeidsraad beveelt bovendien aan om de werknemersvertegenwoordigers in te lichten over de mogelijke impact van de herstructurering op uitzendkrachten, op tijdelijke werknemers en op aan de onderneming ter beschikking gestelde werknemers.

2. De tweede aanbeveling gaat over de mee te delen informatie met betrekking tot medecontractanten (onder meer onderaannemers, dienstverleners). De ondernemingen zouden tijdig hun medecontractanten moeten identificeren, hen op de hoogte brengen van het voornemen tot herstructurering en hen de gegevens van contactpersonen moeten meedelen.

Een tweede fase van de werkzaamheden, afgesloten op 27 oktober 2020

Op verslag van de commissie heeft de Raad tijdens zijn zitting van 27 oktober 2020 het eenparig advies Nr. 2.184 uitgebracht.

De Nationale Arbeidsraad stelt voor de website aan te passen aan haar drie volgende aanbevelingen:

1. Definities van de begrippen

De Raad stelt voor om het begrip herstructureringen te omschrijven met een definitie, toelichtingen en concrete gevallen, naast de oorzaken die al aan bod komen in de rubriek “permanente informatie”. In een volgende fase zou dan een interactieve berekeningssoftware tot stand komen die op basis van de ingevoerde gegevens de gepaste antwoorden biedt (geldende wetgeving, te volgen procedure enz.).

2. Voorstel om de regelgevende teksten te centraliseren

De Raad laat weten dat het de bedoeling is om op een coherente manier de verschillende geldende teksten te centraliseren die te maken hebben met herstructureringen en opgesplitst zijn naargelang de thema’s die de materie omvat.

Er wordt voorgesteld om bijzondere aandacht te besteden aan de verschillende machtsniveaus en de Europese, federale, gewestelijke en sectorale bevoegdheidsdomeinen door die in de verf te zetten. Er wordt tevens voorgesteld om aandacht te besteden aan de gevallen waarbij thema’s overlappen.

3. Voorstel om de informatiestroom tussen de instanties en werkgevers te vereenvoudigen en verbeteren via een uniek loket en een uniek informatieplatform
Uniek loket

De Raad laat weten dat de bedoeling van het uniek loket is om de verplichtingen van de ondernemingen in herstructurering te verlichten en meer rechtszekerheid te bieden door te zorgen voor een “single point of contact” voor kennisgevingen. Voor de ondernemingen in herstructurering is het nodig dat een nieuwe, efficiëntere manier van communiceren wordt ontwikkeld waarbij het “only once”-principe wordt toegepast en voortdurend aan administratieve vereenvoudiging wordt gewerkt (snelheid van de informatie, rechtszekerheid, toegankelijkheid, minder gebruik van papier).

Uniek informatieplatform

De Raad vraagt dat op een uniek informatieplatform alle bepalingen die in verband met herstructureringen genomen zijn op een gecoördineerde en geanonimiseerde manier zouden worden gebundeld om de rechtszekerheid te verbeteren en alle betrokken partijen in te lichten.

Dit platform zou een bron van “goede praktijken” zijn en van nut zijn om de ondernemingen te helpen en te ondersteunen bij hun herstructurering, alsook de werknemers en personeelsvertegenwoordigers.

Die website zou naast de beide aanbevelingen van de Raad van 17 december 2019 op het vlak van de kwaliteit van de informatie-consultatieprocedure en de informatie aan de medecontractanten zelf de vernieuwende/inspirerende praktijken kunnen omvatten die uitvoering geven aan deze aanbevelingen.