Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: juli 2018

Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan voor de onderneming stijgt navenant. Wie wil vermijden dat die impact al te negatief uitvalt, doet er goed aan zich terdege voor te bereiden op een bezoek van de sociale inspectie.

Los van elke controle zorgt u het best voor een plan van aanpak op maat van uw onderneming. Twee elementen staan hierin centraal:

1. Inventariseer alle voor uw onderneming relevante documenten met sociale gegevens en alle wettelijk verplichte documenten. Dit zijn namelijk de enige stukken waarvan een inspecteur kan vragen dat u ze voorlegt. Maak er een exhaustieve lijst van, houd ze wetsconform bij en bewaar ze op een afzonderlijke, vaste plaats die meteen voor u toegankelijk is.

2. Bepaal wie bij een controle of inval de inspecteur toelichting zal geven en zorg dat iedereen binnen het bedrijf hiervan op de hoogte is. Getuigen hebben weliswaar geen zwijgrecht, maar bepalen steeds zelf de inhoud van hun verklaring. Benader verklaringen aan een sociaal inspecteur als crisiscommunicatie: enkel wie er ten volle de draagwijdte van beseft, kan namens de onderneming verklaringen afleggen.

Bij een controle of inval besteedt u daarenboven aandacht aan de volgende punten:

1. Identificeer wie voor u staat. Elke inspecteur moet zich legitimeren voor de start van een controle. Zo weet u zeker dat het om een ‘echte’ inspecteur gaat, maar kunt u ook detecteren in welke richting het onderzoek gaat.

2. In arbeidsplaatsen kan een inspecteur op elk ogenblik van de dag of nacht vrij binnengaan, zonder voorafgaande verwittiging. Geweld gebruiken kan niet, maar als u de toegang belet, kan dit belemmering van toezicht uitmaken. Een inspecteur mag actief zoeken naar documenten met sociale gegevens en wettelijk verplichte documenten als u deze niet vrijwillig aan hem voorlegt of als u afwezig bent.

3. In bewoonde ruimten mag een inspecteur enkel binnen met uw voorafgaande toestemming of met machtiging tot visitatie door de onderzoeksrechter. Geweld gebruiken mag ook hier niet, en een visitatiebevel laat geen huiszoeking toe. Een kijkje nemen mag, kasten en laden onderzoeken niet.

4. Bij verhoor door een inspecteur heeft u als verdachte recht op een voorafgaand overleg met uw advocaat, die u – sinds kort – ook kan bijstaan tijdens het verhoor. Vraag dat het proces-verbaal wordt opgesteld in vraag-en-antwoordvorm, maak zo nodig gebruik van uw zwijgrecht en lees de tekst grondig na voor u deze ondertekent.

5. Processen-verbaal kunnen een bijzondere bewijskracht hebben. Tegenbewijs mag derhalve met alle middelen geleverd worden; zorg dan ook dat deze bewijzen er zijn.

Lees hier het originele artikel