Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/11/2017

In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze is verkregen of ingeroepen.

In concreto ging het om de tewerkstelling van het personeel van een Belgische NV, actief in de bouwsector, die vanaf 2008 nauwelijks personeel in dienst had en alle handenarbeid uitbesteedde aan Bulgaarse ondernemingen. Deze Bulgaarse ondernemingen detacheerden werknemers die in het bezit waren van ‘frauduleuze’ E 101-verklaringen, die waren afgegeven door het bevoegde Bulgaarse orgaan en waarin werd verklaard dat deze werknemers waren aangesloten bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel.

Dezelfde dag uitte de Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer zijn tevredenheid op zijn website :

“Er wordt duidelijk aangegeven dat een A1-attest geen vrijgeleide is om mensen aan oneerlijke sociale zekerheidsvoorwaarden in een andere EU-lidstaat tewerk te stellen. De strijd tegen sociale fraude mag niet het slachtoffer worden van papierwerk. Oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld door het niet volgen van de regels, is schadelijk voor de ondernemer, consument en de burger.”

Maar op 14 november 2017 waarschuwt mr. Steven Renette, de raadsman van het betreffend bedrijf, in het Made in Limburg Magazine voor de mogelijke nefaste gevolgen:  “We dreigen in een impasse terecht te komen waarbij iedere lidstaat zijn eigen wetgeving naar goeddunken zal toepassen en er mogelijk in 2 landen RSZ zal betaald worden voor identiek dezelfde prestaties.”

In dit dossier vertrouwde de sociale inspectie in België de zaak niet en stuurde zij een rogatoire commissie naar Bulgarije om een onderzoek te doen. Uit het verslag kwam naar voor dat de A1-attesten mogelijk niet rechtmatig waren toegekend. “Hoewel er een bijzondere procedure bestaat die door Belgische en buitenlandse diensten moet gevolgd worden om bij twijfel over A1-attesten, onderling informatie uit te wisselen, heeft de Belgische sociale inspectie in deze zaak op eigen houtje beslist om geen rekening te houden met de Bulgaarse A1-attesten. Daarop is tegen mijn cliënt gevorderd dat de Bulgaren bij hem in dienst waren en dat hij voor 3 jaar sociale bijdragen verschuldigd was voor de 61 werknemers. De rechter in beroep heeft die redenering gevolgd terwijl we in eerste aanleg over de hele lijn waren vrijgesproken”, aldus nog mr. Steven Renette.

In het artikel wijst hij er ook op dat dit slechts een advies is en geen uitspraak van het Hof: de uitspraak volgt in januari. En hij vervolgt: “Ten tweede bestaat er vandaag geen Europese definitie van wat er onder fraude begrepen moet worden. Dus hebben alle lidstaten vrij spel om uit te maken wat voor hen fraude is en wat niet, waardoor ze naar eigen goeddunken A1-attesten kunnen weigeren. Tot slot betekent volgens het advies ‘geen rekening houden met’ het A1-attest niet hetzelfde als ‘het intrekken’ hiervan. Dus zelfs als België weigert een A1-attest te erkennen en zelf RSZ-bijdragen gaat vorderen, wordt door de buitenlandse werkgever lokaal nog altijd RSZ betaald voor dezelfde prestaties… Gaat de buitenlandse RSZ-instelling zich dan zonder meer neerleggen bij het door België opgedrongen standpunt? Zo ja, zullen de al betaalde sociale bijdragen dan verrekend worden? En welke verjaringstermijnen zijn dan van toepassing? Allemaal hoogst onduidelijk.”

De problematiek van tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten komt aan bod:

– tijdens de studienamiddag ‘Tewerkstelling en verblijf van buitenlandse arbeidskrachten : een stand van zaken’ (28/11/2017 Groot-Bijgaarden)

– tijdens de themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (26/01/2018 Sint-Niklaas)