Detachering van werknemers : nieuwe verplichtingen sinds 1 oktober 2017 (Atrium Juristen)

Auteur: Atrium Juristen

Publicatiedatum: 02/11/2017

De verbindingspersoon

Elke buitenlandse werkgever die een werknemer naar België detacheert dient dit voorafgaandelijk aan te melden via het elektronische meldingsplatform www.limosa.be. Het ontvangende bedrijf in België heeft de verplichting om na te gaan of de LIMOSA-melding werd gedaan, door het opvragen van het L1-document dat voor elke betrokken werknemer wordt afgeleverd.

Met de wet van 11 december 2016 de verplichting ingevoerd voor een buitenlandse werkgever om – voorafgaandelijk aan de detachering naar België – een verbindingspersoon aan te duiden en deze aanstelling mee te delen aan de inspectiediensten. Op hoe die mededeling precies moest gebeuren was het wachten tot het koninklijk besluit van 14 september 2017: vanaf 1 oktober 2017 gebeurt deze mededeling dus via de Limosa website.

Het begrip “verbindingspersoon” wordt omschreven in de gewijzigde Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002:

“de natuurlijke persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren aangewezen door de Koning en met wie contact kan worden opgenomen door deze laatsten om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België”.

De bedoeling van het aanduiden van een verbindingspersoon is ervoor te zorgen dat er steeds een “aanspreekpunt” is voor de inspectiediensten. De verbindingspersoon dient alle bij te houden sociale documenten over de gedetacheerde werknemers en hun buitenlandse werkgever ter beschikking te stellen op vraag van de inspectiediensten en tevens elk document of advies in ontvangst nemen van de inspectie dat hierop betrekking heeft.

De verbindingspersoon moet een natuurlijke persoon zijn. De verbindingspersoon moet echter niet gedomicilieerd zijn in België en het kan om het even welke persoon zijn (de buitenlandse werkgever zelf indien deze een natuurlijke persoon is, een werknemer van de werkgever of een derde).

De aanduiding van de verbindingspersoon moet met ingang van 1 oktober 2017 gebeuren via de LIMOSA-aangifte, waarbij de volgende informatie moet worden gemeld over de verbindingspersoon:

  • De persoonlijke gegevens van de verbindingspersoon: naam, voornaam, geboortedatum. Indien het gaat om iemand die een identificatienummer van de sociale zekerheid heeft (rijksregisternummer) mag dit nummer worden ingevuld in plaats van de bovenstaande gegevens. Het moet dus om een fysieke persoon gaan.
  • De hoedanigheid van deze persoon. Men moet aangeven of het gaat om een gedetacheerde werknemer in België, om een ander personeelslid van de werkgever, dan wel om iemand die geen deel uitmaakt van het personeel. Dit laatste zal het geval zijn indien een externe mandataris optreedt als verbindingspersoon.
  • Het fysieke adres, het telefoonnummer en het elektronisch adres van de verbindingspersoon.

Opgepast! Het niet meedelen aan de inspectiediensten van de aanwijzing van een verbindingspersoon wordt gestraft met een sanctie van niveau 2 zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek. Rekening houdend met de opdeciemen die van toepassing zijn sinds 1 januari 2017 betreft het dus een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR of een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR.

Andere wijzigingen

Vanaf 1 oktober 2017 zijn een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan de Limosamelding toegevoegd, m.n.:

  • Algemeen: de aard van de activiteit moet worden ingevuld door middel van een keuzemenu bestaande uit een beperkte reeks activiteitsectoren.
  • Voor uitzendkrachten: het relevante erkenningsnummer van het buitenlandse uitzendkantoor moet worden ingevuld.
  • Voor het bouwbedrijf: er moet worden aangegeven of de werknemers tijdens hun werk in België kunnen genieten van een regeling die equivalent is met de Belgische regeling betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels in de bouwsector.

Deze wijzigingen in dit Koninklijk Besluit hebben allemaal betrekking op de aangifte van gedetacheerde werknemers. De meldingsplicht voor zelfstandigen zal op korte termijn eveneens worden aangepast. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Lees hier het originele artikel