Detachering: nieuwe verplichtingen vanaf 1 oktober 2017! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/09/2017

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd:

  1. de aard van de diensten verricht in het kader van de detachering in België
  2. ingeval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau, wanneer deze erkenning voorgeschreven is
  3. de vermelding of de arbeider, voor de periode van de tewerkstelling in België, in toepassing van de regelingen waaraan zijn werkgever in het land van vestiging is onderworpen, al dan niet voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de getrouwheids- of weerverletzegels (in het geval dat de arbeid betrekking heeft op ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf nr. 124)
  4. de identificatiegegevens en de contactgegevens van de verbindingspersoon:
    • zijn naam, voornamen en geboortedatum. In het geval dat de verbindingspersoon beschikt over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid, volstaat dit nummer;
    • de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
    • zijn fysieke en elektronische adressen alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.

Voor het begrip “verbindingspersoon” wordt verwezen naar de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002: “de natuurlijke persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren aangewezen door de Koning en met wie contact kan worden opgenomen door deze laatsten om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België”.
Deze verbindingspersoon kan om het even wie zijn, m.n. de werkgever zelf, een werknemer van de werkgever, een derde persoon, een dienstverlener,…

Lees hier het Koninklijk Besluit 14 september 2017, dat verschenen is in het Staatsblad van 20 september 2017.

Op 28 november 2017 gaat de studienamiddag ‘Tewerkstelling en verblijf van buitenlandse arbeidskrachten: een stand van zaken’ door, waar u vooreerst een praktijkgericht overzicht krijgt van de recentste evoluties inzake de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, waarna vervolgens wordt stilgestaan bij de impact van de Europese wetgeving en de handelsakkoorden op de Belgische wetgeving. Uiteraard komt ook Brexit ter sprake en de wijzigingen die in de nabije toekomst mogen verwacht, waarbij tenslotte een overzicht wordt gegeven van de positie van België in het Europese landschap.