Detachering en fraude met E 101-verklaring (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/11/2017

De Belgische Sociale Inspectie heeft een onderzoek gevoerd met betrekking tot de tewerkstelling van het personeel van Absa NV, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België. Uit dit onderzoek is gebleken dat Absa vanaf het jaar 2008 nauwelijks personeel in dienst had en alle handenarbeid uitbesteedde aan Bulgaarse ondernemingen. Deze Bulgaarse ondernemingen hadden nauwelijks enige activiteit in Bulgarije en detacheerden werknemers om in België in onderaanneming te werken voor Absa, deels met tussenkomst en medewerking van andere Belgische vennootschappen. De tewerkstelling van de betrokken werknemers was niet aangegeven aan de Belgische instelling belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen, daar deze werknemers in het bezit waren van E 101-verklaringen die waren afgegeven door het bevoegde Bulgaarse orgaan en waarin werd verklaard dat deze werknemers waren aangesloten bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel.

De Belgische autoriteiten dienden bij het bevoegde Bulgaarse orgaan een gemotiveerd verzoek tot intrekking van die E 101-verklaringen in, maar het aangezochte orgaan liet na zich over dit verzoek uit te spreken. Het verzoek tot intrekking van de E 101-verklaringen werd aan het bevoegde Bulgaarse orgaan toegezonden op 12 november 2012 en dit orgaan heeft op 9 april 2013 een antwoord gegeven dat „louter een overzicht [bevatte] van de uitgereikte E 101-verklaringen, hun geldigheidsperiode en een mededeling van het administratief vervuld zijn van de detacheringsvoorwaarden op het ogenblik van de aanvraag van de desbetreffende E 101-verklaringen door de verschillende Bulgaarse ondernemingen zonder in te gaan op en/of rekening te houden met de in België vastgestelde en bewezen feiten”.

Na eerst vrijgesproken te zijn geweest in eerste aanleg, heeft het hof van beroep te Antwerpen de betrokkenen veroordeeld omdat „de ingeroepen E 101-verklaringen op frauduleuze wijze werden verkregen via een voorstelling van de feiten die niet met de werkelijkheid overeenstemde, met het oog op het ontduiken van de voorwaarden die in de communautaire regelgeving aan de detachering worden gesteld en aldus een voordeel te ontvangen dat zij niet zouden hebben verkregen zonder deze fraudeconstructie”.

Tegen dit arrest werd cassatieberoep ingesteld, dat de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof heeft verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: „Kan een krachtens artikel 11, lid 1, van [verordening] nr. 574/72 […], zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 96, lid 1, van [verordening] nr. 987/2009 […], uitgereikte E 101-verklaring door een andere rechter dan deze van de uitzendende lidstaat worden vernietigd of buiten beschouwing gelaten, indien de feiten die aan zijn oordeel worden onderworpen toelaten vast te stellen dat de verklaring op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen?”

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze is verkregen of ingeroepen. Volgens de advocaat-generaal mag een en ander, gezien de onaanvaardbare gevolgen die het kan hebben, namelijk niet afhangen van de wil van het afgevende orgaan om over te gaan tot vernietiging of intrekking van die verklaring.

De conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017) leest u hier.

De problematiek van tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten komt aan bod:

– tijdens de studienamiddag ‘Tewerkstelling en verblijf van buitenlandse arbeidskrachten : een stand van zaken’ (28/11/2017 Waerboom Groot-Bijgaarden)

– tijdens de themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (26/01/2018 Sint-Niklaas)