Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

De zaterdag blijft een werkdag: wetsvoorstel goedgekeurd op 1 december 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De meerderheidspartijen dienden een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat art. 1.7 van boek 1  van het Burgerlijk Wetboek niet zou gelden in het sociaal recht. Op die manier blijft voor werkgevers en werknemers ook na 1 januari 2023 alles bij het oude bij de berekening van bepaalde termijnen.

De reden voor dat wetsvoorstel was het feit dat het nieuwe artikel 1.7, van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd door de wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, het begrip werkdagen definieert als zijnde alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.

De realiteit is evenwel dat de zaterdag in het arbeidsrecht en in de verschillende takken van sociale zekerheid en sociale bijstand in beginsel als een werkdag beschouwd wordt: ten gevolge van een arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, wordt een zaterdag in het arbeidsrecht immers als een werkdag beschouwd.

Deze nieuwe definitie van werkdagen in het Burgerlijk Wetboek zou dus belangrijke gevolgen hebben op deze verschillende gebieden.

Daarom dit snel wetgevend optreden om een zaterdag als werkdag te beschouwen in het arbeidsrecht, te meer daar de wet van 28 april 2022 op 1 januari 2023 in werking treedt.

In zijn advies nr. 2325 van 16 november 2022 was de Nationale Arbeidsraad van mening dat het huidige systeem, waarin een zaterdag wel als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk en dat een wijziging daarvan voor veel problemen en onduidelijkheid zou zorgen op het terrein. In het advies wordt geconcludeerd dat hoewel men de maatschappelijke evoluties die aan de gang zijn niet tegenspreekt, het behoud van het huidige systeem nodig geacht wordt om rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te kunnen garanderen. De Nationale Arbeidsraad verzocht daarom om artikel 1.7 van boek I van het Burgerlijk Wetboek te neutraliseren, teneinde het huidige systeem met betrekking tot het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand te handhaven.

Lees hier het Wetsvoorstel, dat al op 1 december 2022 werd goedgekeurd