De traditionele eindejaarsprogrammawet : een overzicht van de sociaalrechtelijke maatregelen (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Publicatiedatum: november 2017

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,

flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:

  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,

winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,

e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,

activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,

responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,

niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken. De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Lees hier het originele artikel