De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024

De impact van een aanvullende pensioentoezegging op de kostprijs van een ontslag (Paqt Advocaten)

Auteurs: Tom Arts, Sabrina Fiorelli, Stijn Theunis en Stephanie Velkeneers (Paqt Advocaten)

HET KOMT STEEDS VAKER VOOR DAT EEN WERKGEVER EEN BIJDRAGE LEVERT IN DE AANVULLENDE PENSIOENOPBOUW VAN ZIJN WERKNEMER(S). VAAK IS DAT IN DE VORM VAN EEN GROEPSVERZEKERING. MAAR WAT IS DE IMPACT HIERVAN BIJ ONTSLAG?

Bij een opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Er verandert niets, dus ook niet aan de pensioentoezegging. Die blijft met alle bijhorende verplichtingen (zoals bijdragen door de werkgever) lopen tot de opzeggingstermijn verstrijkt.

Bij een onmiddellijk ontslag moet de werkgever een opzeggingsvergoeding betalen. Die vergoeding is gelijk aan het loon dat de werknemer tijdens de opzeggingstermijn had moeten ontvangen. Een belangrijke vraag is of de aanvullende pensioentoezegging in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding moet opgenomen worden.

In deze Pension FAQTS lichten we kort de principes toe per type van pensioentoezegging.

1 – DE PENSIOENTOEZEGGING VAN HET TYPE VASTE BIJDRAGEN (DEFINED CONTRIBUTION OF DC)

1.1 Wat is het?

Bij een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen belooft de werkgever geen eindresultaat bij pensionering (pensioenprestatie). Er is wel een belofte om regelmatig (meestal maandelijks) een vaste bijdrage (premie) te betalen aan de groepsverzekeraar. De premie bestaat dan uit een percentage van het loon of uit een forfaitair bedrag.

1.2 Raming voor de berekening van de opzeggingsvergoeding

De premie betaald door de werkgever moet worden opgenomen worden in de berekening van de opzeggingsvergoeding. Dit is dus het percentage van het loon of de forfaitaire premie.

Meestal is het voor dit type van pensioentoezegging mogelijk om vast te stellen hoeveel de werkgever per individuele werknemer in de groepsverzekering bijdraagt.

Bij de samenstelling van het lopend loon voor de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding wordt doorgaans gesteld dat de werkgever dan rekening moet houden met de laatste jaarlijkse bruto bijdrage of met de laatste bruto maandbijdrage, vermenigvuldigd met 12.

2 – DE PENSIOENTOEZEGGING VAN HET TYPE VASTE PRESTATIES (DEFINED BENEFIT OF DB)

2.1 Wat is het?

Bij een  pensioentoezegging van het type vaste prestaties belooft de werkgever wél een eindresultaat bij pensionering (pensioenprestatie). Dit eindresultaat is meestal afhankelijk van het aantal gepresteerde dienstjaren en het laatst verdiende of het gemiddelde loon van de werknemer.

De premie te betalen door de werkgever wordt dan afgestemd op het beloofde resultaat bij pensionering. De werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat dit bedrag op dat moment beschikbaar is.

2.2 Raming voor de berekening van de opzeggingsvergoeding

In vele gevallen wordt bij dit type pensioentoezeggingen gekozen voor één collectieve premie voor al het aangesloten personeel. Er bestaat dan geen premie voor elke werknemer apart. Daardoor kan in principe geen individuele premie ten laste van de werkgever opgenomen worden in de opzeggingsvergoeding.

Maar daarmee is de kous (nog) niet af. Volgens de meeste rechtspraak moet ook hier de pensioentoezegging toch opgenomen worden in de opzeggingsvergoeding.

Als basis neemt men de verworven reserves die de werknemer heeft opgebouwd in de 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is als het ware de spaarpot die de werknemer op het moment van het ontslag heeft opgebouwd rekening houdend met het beloofde eindresultaat. Die vindt men op de pensioenfiches en het uittredingsformulier.

Omdat dit vaak geen evidente oefening is, wordt voor de concrete waardering best contact opgenomen met de groepsverzekeraar.

3 – EIGEN BIJDRAGE VAN DE WERKNEMER?

Betaalt de werknemer ook een eigen bijdrage (meestal door inhouding op het nettoloon), dan moet die niet worden opgenomen in de opzeggingsvergoeding. Het is bovendien niet toegestaan om deze vergoeding te verminderen met het bedrag van die eigen bijdrage van de werknemer.

4 – OOK DE VERZEKERINGSTAKSEN?

De werkgever betaalt op de bijdragen in het kader van een groepsverzekering vaak een verzekeringstaks van 4,4%.

Volgens het Hof van Cassatie (datum 2013) tellen deze taksen mee voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Sommige lagere rechters volgen deze stelling. Anderen dan weer niet omdat zij -volgens ons terecht- oordelen dat het louter om een kost (voor de werkgever) en geen voordeel voor de werknemer gaat.

5 – OPTIMALISATIE VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING?

Een alternatieve aanpak is in sommige gevallen mogelijk.

Die bestaat erin dat de werkgever bijdragen blijft betalen aan de pensioeninstelling tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding. De pensioentoezegging wordt dan niet opgenomen in de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding.

Door de verlaagde sociale zekerheidsbijdragen (8,86%) op de pensioentoezegging, is dit goedkoper dan een hogere opzeggingsvergoeding.

Deze alternatieve aanpak is maar mogelijk met het akkoord van de werknemer. Dat akkoord staat best op papier en kan in de praktijk op meerder manieren bekomen worden.

Verder moet ook het pensioenreglement deze aanpak toelaten. Neem daarvoor tevoren steeds contact op met de pensioeninstelling.

6 – ANDERE PRAKTIJKGEVALLEN

Hierboven schetsen we de meest voorkomende hypotheses die zich kunnen voordoen. Niet alle praktijkgevallen worden dus besproken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de werknemer wordt vrijgesteld van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, dat de werkgever in een DB-regeling inhaalbijdragen betaalde of dat er een zgn. contribution holiday plaatsvond, de werkgever nog een bijkomende storting of zelfs een bijkomende pensioentoezegging wenst te doen voor wat oudere werknemers, enz.,…

Bron: Paqt Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht

Advocaat Sociaal Recht