De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting (Bellaw/SoConsult)

Auteur:Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)   

Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om economische of technische redenen een bijzondere regeling. Weliswaar moet de werkgever voor dergelijk ontslag nog altijd het licht op groen krijgen van het paritair comité of subcomité waaronder de onderneming ressorteert: het comité of subcomité moet het bestaan van een economische of technische reden erkennen. Maar als op de vraag “de ontslagbescherming van de werknemer op te heffen” geen antwoord komt binnen de wettelijke termijn van twee maanden, moet de werkgever die de technische bedrijfseenheid of afdeling sluit waarin de beschermde werknemer is tewerkgesteld, niet nog eens aan de arbeidsrechtbank de erkenning vragen van de economische of technische reden vooraleer tot het ontslag over te gaan (dat hoeft overigens evenmin als de beschermde werknemer behoort tot een welbepaalde personeelscategorie die wordt ontslagen; zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 3449).

In de zaak waarin het Hof van Cassatie het hieronder nader aangewezen arrest wees, had het arbeidshof aanvaard dat er sluiting van een afdeling was omdat die niet meer bestaat en alle daarin tewerkgestelde werknemers ontslagen werden. Maar het arbeidshof had evenzeer vastgesteld dat de vroegere activiteit van de afdeling werd geabsorbeerd en geïntegreerd in de gewone werking van de onderneming.

Volgens het Hof van Cassatie, stelde het arbeidshof aldus vast dat de hoofdactiviteit van de onderneming niet werd stopgezet, maar door andere werknemers van de onderneming wordt voorgezet. Dan is geen sprake van sluiting van een afdeling van de onderneming.

De definitie van sluiting die de Wet Ontslagbescherming Personeelsafgevaardigden hanteert, is inderdaad dezelfde als die van de Sluitingswet: definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of een afdeling daarvan.

Cass. 4 oktober 2021, S.20.0051.N.

Bron: Bellaw/SoConsult