De gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/02/2019

Op de website van de ‘Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ is er gedetailleerde info te vinden over de gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht.

Het valt uiteraard niet uit sluiten dat er tegen 30 maart 2019 geen terugtrekkingsakkoord is gesloten, het ‘no-deal scenario’.

Ook in dit geval zal het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dit is een scenario dat tot heel wat onduidelijkheid aanleiding zal geven.

Het recht op verblijf

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord behandelt in zijn deel II de rechten van de burgers.

Het gaat om de Europese burgers die op het einde van de transitieperiode op basis van het Unierecht in het Verenigd Koninkrijk verblijven en daar ook blijven na de transitieperiode. Het gaat eveneens om de Britten die op het einde van de transitieperiode op basis van het Unierecht in een Europese lidstaat verblijven en daar ook blijven na de transitieperiode. Hetzelfde geldt voor hun familieleden.

Deze regeling zal enkel van toepassing zijn indien het terugtrekkingsakkoord effectief wordt gesloten en geratificeerd. In geval er tegen 29 maart 2019 geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten, vervallen in principe de rechten op vrij verkeer van burgers/werknemers.

Het terugtrekkingsakkoord zal geen betrekking hebben op Europese burgers die pas na de transitieperiode naar het Verenigd Koninkrijk gaan, noch op Britse burgers die naar een Europese lidstaat komen. In principe worden zij ‘derdelanders’ die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken.

Meer info leest u hier.

Het recht op werken

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet het recht om te werken voor Europese werknemers die in het Verenigd Koninkrijk werken en Britse werknemers die in een Europese lidstaat werken. Het terugtrekkingsakkoord voorziet expliciet eveneens dit recht om te werken voor de familieleden.

In geval er tegen 29 maart 2019 geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten, vervallen in principe de rechten op vrij verkeer van burgers/werknemers. Op dit ogenblik kan nog geen verdere informatie worden gegeven over eventuele rechten en plichten van de burgers die op dat ogenblik gebruik maken van het unierecht.

Het terugtrekkingsakkoord heeft geen betrekking op Europese burgers die pas na de transitieperiode naar het Verenigd Koninkrijk gaan, noch op Britse burgers die naar een Europese lidstaat komen. In principe worden deze Britse burgers ‘derdelanders’ die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken. Gelet op de bevoegdheidsverdeling zullen in principe de gewesten bevoegd zijn, eventueel in uitvoering van de latere overeenkomsten tussen het verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, onder welke voorwaarden de Britse burgers in elk gewest kunnen werken.

Meer info leest u hier.

Sociale zekerheid

In het kader van het vrij verkeer van werknemers gelden binnen de Europese Unie een aantal belangrijke verordeningen aangaande de sociale zekerheid. De verordeningen 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidstelsels en verordening 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening 883/2004, bepalen daarbij onder meer:

  • in welk land de sociale bijdragen verschuldigd zijn
  • in welk land de werknemer recht heeft op sociale prestaties (in geval van werkloosheid, ziekte, pensioen, …)
  • het principe dat prestaties in een andere lidstaat meetellen voor het bepalen van de sociale rechten.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord bepaalt dat de Verordeningen 883/204 en 987/2009 verder van toepassing blijven gedurende de transitieperiode. Op vlak van sociale zekerheid wijzigt er dus niets tot 31 december 2020. Wat de periode vanaf 1 januari 2021 betreft, bepaalt het ontwerp van terugtrekkingsakkoord dat de Verordeningen 883/204 en 987/2009 van toepassing blijven in welomschreven situaties.

In geval er tegen 29 maart 2019 geen terugtrekkingsakkoord wordt gesloten, vervalt in principe ook de huidige regeling inzake sociale zekerheid (gebaseerd op de Verordeningen 883/2004 en 987/2009).

Wat dan de eventuele rechten en plichten op vlak van sociale zekerheid zullen zijn, is momenteel nog niet geweten.

Meer info leest u hier.

Toepasselijk arbeidsrecht: tewerkstelling door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch)

Tot en met 29 maart 2019 blijft het Europees recht bepalen welk nationaal arbeidsrecht er van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Vanaf 30 maart 2019 en in geval van een terugtrekkingsakkoord voorziet het ontwerp van terugtrekkingsakkoord in een transitieperiode tot eind 2020.  Tijdens de transitieperiode (vanaf 30 maart 2019 tot 31 december 2020) blijven de Europese regels in deze periode volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Na de transitieperiode (vanaf 1 januari 2021) zijn regelingen voorzien bij tijdelijke tewerkstelling (detachering) en permanente tewerkstelling in België of het Verenigd Koninkrijk.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord tegen 29 maart 2019, zal er bijgevolg ook geen transitieperiode zijn en zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een ‘derde land’ zijn.

Meer info leest u hier.

Gevolgen van de Brexit op de Europese Ondernemingsraden

In de hypothese van afwezigheid van een akkoord met betrekking tot de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zullen er verschillende juridische gevolgen zijn voor ondernemingen met een communautaire dimensie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. In dat geval zal het Verenigd Koninkrijk immers een derde land worden ten opzichte van de Unie.

De ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie die zich op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk bevinden dienen dus een analyse te maken van de gevolgen van de Brexit op de bestaande EOR of deze in oprichting.

Meer info leest u hier.

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur bij de RSZ-algemene directie van de identificatie en de aangiften-directeur “Internationale Overeenkomsten”) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.

Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’