Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

De Belgische Klokkenluiderswet komt eraan (Eska Law)

Auteur: Eska Law

In onze blogpost van 27 december 2021 informeerden wij u dat België de deadline voor de omzetting van de Klokkenluidersrichtlijn niet had gehaald.

Ondertussen heeft de Belgische overheid wel werk gemaakt van een Belgische wet ter omzetting van deze Europese richtlijn.

Op 25 februari 2022 werd het voorontwerp van de nieuwe Belgische wet door de ministerraad goedgekeurd. Het is nu aan de Raad van State om een advies te vormen over deze nieuwe wetgeving.

Hierna kan u de belangrijkste krachtlijnen in deze nieuwe wet terugvinden zodat u alvast bent voorbereid wanneer de wet in werking zal treden.

Voor wie en over welke inbreuken?

Iedereen die werkzaam is voor een organisatie of hiermee een professionele band heeft, zoals (ex-) werknemers als aandeelhouders, bestuurders, sollicitanten, zelfstandige medewerkers en zelfs betrokken derden (zoals familieleden en collega’s) die een werkrelatie hebben met de organisatie waarover de melding werd gedaan, worden onder de nieuwe wetgeving beschermd als klokkenluider.

De inbreuken waarover melding kan worden gedaan, betreffen inbreuken op de Europese regels zoals productveiligheid, consumentenbescherming, gegevensbescherming, … Inbreuken op nationale wetgeving, niet behorende tot de EU bevoegdheden, vallen hier niet onder.

Welke bescherming?

De klokkenluider of melder zal na melding een bescherming genieten op 2 vlakken.

Enerzijds zal er voor de organisatie waarover de melding wordt gedaan, een verbod gelden op vergeldingsacties zoals een schorsing, ontslag, vermindering loon, … .

Daarnaast moet de melder toegang hebben tot ondersteuningsmaatregelen zoals volledige en onafhankelijke informatie en adviezen inzake deze bescherming en de procedures. Ook kan de melder genieten van een financiële bijstand in gerechtelijke procedures.

Ook derden (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die verbonden zijn aan de klokkenluider, kunnen deze bescherming genieten indien er een vrees bestaat voor vergeldingsacties in een werkgerelateerde context.

Maatregelen voor de organisatie

Als organisatie zelf met 50 of meer werknemers, zal u moeten voorzien in een intern meldingskanaal die het mogelijk maakt om schriftelijk of mondeling een melding te doen.

Werd een melding gedaan, dan zal u als organisatie deze melding binnen de 7 dagen na ontvangst moeten bevestigen.

Vervolgens wordt de melding opgevolgd door een onpartijdige persoon of afdeling en zal deze binnen de 3 maanden vanaf de ontvangstbevestiging, een feedback moeten geven.

Tijdens deze procedure is het van belang dat de vertrouwelijkheid steeds wordt gewaarborgd en dat de identiteit van de melder nooit zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming wordt meegedeeld aan andere personen dan deze die de melding behandelen.

Heeft u als organisatie minder dan 250 werknemers, dan zal u tegen eind 2023 in dit intern meldingskanaal moeten voorzien.

Opgelet, zelfs voor deze datum kan een melder zich voor het gerecht beroepen op de Europese Richtlijn en dient u deze Europese regels sinds eind 2021 in acht te nemen en na te leven.

Zorg er dus voor dat u op vandaag handelt conform de Europese richtlijn en voorzie alvast een meldingsprocedure in uw organisatie om aan deze regelgeving te voldoen.

Bron: Eska Law