“Dag X” van de sociale verkiezingen komt er aan. Bereid u voor om in uw bedrijf de verkiezingsdatum aan te kondigen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 27/01/2020

Afhankelijk van het ogenblik waarop binnen uw bedrijf sociale verkiezingen worden georganiseerd, valt ogenblik X – zijnde het volgende belangrijke tijdstip op rij – tussen 11 en 24 februari 2020. Ogenblik X is gesitueerd op 90 dagen voor ogenblik Y, zijnde het ogenblik waarop de sociale verkiezingen binnen uw bedrijf plaatsvinden.

Waarvoor staat ogenblik X?

In de eerste plaats moeten tegen uiterlijk tijdstip X volgende zaken binnen de onderneming worden medegedeeld:

 • het bericht dat de datum en de uurregeling van de verkiezingen aankondigt;
 • het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheden waarvoor ondernemingsraden en/of comités moeten worden opgericht;
 • het aantal mandaten per ondernemingsraad en/of comité en de verdeling ervan per categorie;
 • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar deze kunnen worden geraadpleegd;
 • een lijst van functies van het leidinggevend personeel of de plaats waar deze kan geraadpleegd worden;
 • een lijst van functies van de kaderleden of de plaats waar deze kan worden geraadpleegd indien de onderneming ten minste 100 werknemers, waarvan minimum dertig bedienden, tewerkstelt;
 • het chronologisch overzicht van de kiesverrichtingen;
 • de eventuele beslissing omtrent het elektronisch stemmen;
 • de persoon/dienst belast met de verdeling van de oproepingsbrieven.

Binnen de onderneming is het de ondernemingsraad, het comité of bij gebreke daaraan, de werkgever zelf, die hiervoor moet instaan. Deze aanplakking kan gebeuren op papier dan wel via een gedagtekend elektronisch document.

In navolging van het eerste is de werkgever eveneens gehouden tegen deze datum een kopie van voornoemd bericht (en eventueel bijhorende lijsten) te zenden naar:

 • de representatieve werknemersorganisaties en desgevallend naar de representatieve organisaties van kaderleden, per post of per e-mail naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • bij gebreke van een ondernemingsraad of comité, de syndicale afvaardiging.

Een modeldocument hiervoor is terug te vinden op https://www.werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/modelformulieren-2020.

Tussen werkgever en representatieve werknemersorganisaties tenslotte kan tegen deze datum eveneens een akkoord worden gesloten over de verhoging van het aantal mandaten van de personeelsafvaardiging. Indien dit gebeurt, dan moet een kopie van dit akkoord worden overgemaakt aan de Sociale Inspectie en aan de representatieve werknemersorganisaties.

Niet onbelangrijk is tevens te wijzen op een aantal procedurele punten.

 1. Uiterlijk zeven dagen ná dag X (zijnde X + 7) kunnen werknemers of de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties bezwaren indienen met betrekking tot de voorlopige kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie en de lijst van functies van het leidinggevend personeel en kaderleden. Deze klachten worden bij de ondernemingsraad en/of het comité, dan wel – bij gebreke – bij de werkgever ingediend.
 2. De ondernemingsraad en/of het comité, of bij gebreke, de werkgever, beslist over de ingediende klachten uiterlijk binnen zeven dagen ná voornoemde termijn (zijnde X + 14). In voorkomend geval wordt een bericht van rechtzetting aangeplakt.
 3. Opnieuw binnen een termijn van zeven dagen (X + 21) kunnen de werknemers of de representatieve vakorganisaties tegen de beslissing van de ondernemingsraad, comité of werkgever beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank, die uiterlijk uitspraak doet opnieuw binnen een termijn van zeven dagen (X + 28). In voorkomend geval zal de werkgever gehouden zijn een rechtzetting te doen van de eerdere aanplakking.

De volgende relevante datum – waarvan de bespreking het voorwerp zal uitmaken van een volgende nieuwsbrief – is X + 35. Tot deze datum kunnen de representatieve werknemers- of kaderledenorganisaties immers kandidaten voordragen. Wij komen hierop later nog terug.

Lees hier het originele artikel