Corona werkloosheid – Nieuwe verplichtingen voor werkgevers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 14/07/2020

Het bijzonder machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 voorziet in een aantal nieuwe verplichtingen maar ook rechten voor werkgevers. Vooreerst moeten werkgevers voortaan een informatieverplichting naleven met betrekking tot de dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst van de werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden gesteld. Daarnaast maakt dit besluit het mogelijk om beroep te doen op studenten of derden om het werk uit te voeren dat normaal door de werknemer wordt verricht die in quarantaine wordt geplaatst. Dit besluit herneemt eveneens het model van medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt door het medisch korps in de uitzonderlijke  context van de COVID-19-crisis. Tenslotte worden strafrechtelijke sancties voorzien in geval van niet-naleving van de verplichtingen van de werkgever in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

1. Informatieverplichting van de werknemers in geval van tijdelijke werkloosheid

De werkgever die beroep wenst te doen op “corona werkloosheid” en aldus zich wenst te beroepen op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een regeling van gedeeltelijke arbeid wenst in te voeren, dient de betrokken werknemer(s) voortaan individueel te informeren. Deze kennisgeving dient het volgende te vermelden:

  • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren
  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Deze kennisgeving dient te gebeuren ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing of van de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid, en in ieder geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft.

Indien de schorsing of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, kan de kennisgeving ook collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

In voorkomend geval dient de werkgever zijn ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging te informeren. Tevens dient hij de werknemer te informeren over de formaliteiten die deze moet vervullen om een uitkering te krijgen vanwege de RVA.

Deze informatieverplichting geldt:

  • telkens als de werkgever het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt;
  • telkens als de werkgever van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Bij gebrek aan informatie, kan de werkgever gehouden zijn aan de werknemer zijn normaal loon te betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

2. Werknemer in quarantaine – beroep op derden of studenten

Indien de werknemer arbeidsgeschikt is, doch zijn werk niet kan verrichten als gevolg van het feit dat hij in quarantaine wordt geplaatst, wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst. In dat geval, mag de werkgever evenwel het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten.

Het beroep op derden of op studenten blijft daarentegen verboden voor het werk dat normaal wordt uitgevoerd door een covid-werkloze die niet in quarantaine wordt geplaatst.

In geval van niet naleving van dit verbod, is de werkgever er toe gehouden om het normale loon te betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens dewelke hij het werk heeft uitbesteed aan derden of studenten.

3. Model van getuigschrift van plaatsing in quarantaine

Wanneer de werknemer in quarantaine is geplaatst zonder zelf ziek te zijn, dient hij zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Op vraag van de werkgever, dient de werknemer een medisch getuigschrift voor te leggen dat de quarantaine bevestigt. Dit getuigschrift wordt opgesteld volgens het model dat is opgenomen in de bijlage bij het bijzonder machtenbesluit nr. 37.

4. Strafrechtelijke sancties in geval van niet-naleving van de corona-maatregelen

In geval van niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken die dienen te worden genomen op de arbeidsplaatsen (preventiemaatregelen om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te waarborgen), kan de werkgever worden blootgesteld aan een sanctie niveau 2; voorzien door het sociaal strafwetboek.

De werkgever kan aldus de betaling van een administratieve boete van 200 tot 2.000 EUR of een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 EUR, vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (beperkt tot 100), opgelegd krijgen.

Actiepunt
  • In geval van beroep op Corona-werkloosheid, zorg voor tijdige informatie van de betrokken werknemers zowel van de werkloosheidsdagen als van de arbeidsdagen indien de schorsing niet volledig is.
  • Overweeg het inschakelen van derden of studenten om het werk uit te voeren dat normaal gesproken wordt uitgevoerd door een werknemer die in quarantaine is geplaatst.

Lees hier het originele artikel