Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Corona – Tijdelijke werkloosheid (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert, Barbara François en Michaël Eeckhout (Racine)

Publicatiedatum: 26/03/2020

Eind vorige week, kondigde de federale regering bijkomende maatregelen aan teneinde de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Door deze maatregelen zagen steeds meer en meer bedrijven zich genoodzaakt om tijdelijke werkloosheid in te roepen. Recente cijfers tonen aan dat reeds meer dan 1 miljoen Belgen vandaag tijdelijk werkloos zijn ingevolge deze COVID-19-crisis. De RVA bevestigt dat zij momenteel nog steeds nieuwe aanvragen ontvangt.

Tot voor kort waren er twee scenario’s tijdelijke werkloosheid mogelijk: (i) werkloosheid wegens overmacht, dan wel (ii) werkloosheid wegens economische redenen (door gebrek aan werk).

Gelet op de vele aanvragen op korte termijn en het feit dat de formaliteiten en voorwaarden voor deze procedures sterk van elkaar verschilden, besliste de Ministerraad om voortaan één gelijkvormige procedure tijdelijke werkloosheid uit te werken, die dezelfde is voor zowel arbeiders als bedienden: de zogenaamde “coronaprocedure”.

Indien een werkgever geconfronteerd wordt met tijdelijke werkloosheid wegens de uitbraak van het coronavirus (en er dus hierdoor geen of een gebrek aan werk is), dan wordt deze situatie onmiddellijk beschouwd als zijnde een situatie van overmacht.

Hieronder bieden wij u een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen::

  • Alle corona-gerelateerde gevallen van tijdelijke werkloosheid worden voortaan automatisch beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • Er moet geen voorafgaandelijke mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer gedaan worden aan het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA (en hun beslissing dient dus ook niet meer afgewacht te worden). Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april 2020.
  • Indien u reeds een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ingediend heeft en u bij de kennisgeving daarvan aan de RVA reeds melding maakte van het coronavirus, zal de RVA uw dossier zonder formaliteiten omzetten naar een dossier voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het voorgaande geldt evenzeer wanneer er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen gewerkt kan worden.

Belangrijk is dat in het ASR-scenario 5 formulier “overmacht” aangegeven wordt al reden van de tijdelijke werkloosheid (en dit door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4. en met als reden “coronavirus”).

U bent als werkgever verplicht om dit formulier zo snel mogelijk af te leveren, aangezien de RVA aan de hand van dit formulier het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze werknemers kan vaststellen.

U hoeft de indiening van het ASR-scenario 5 formulier dus niet uit te stellen tot het einde van de maand. Van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn, kan u het document indienen, waardoor werknemers ook sneller zullen kunnen worden uitbetaald.

De link naar het formulier is de volgende: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/onem/scen5/about.htm

  • Ook wanneer er in de initiële aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen geen gewag werd gemaakt van het coronavirus, kan u overschakelen naar de coronaprocedure door in het ASR-scenario 5  “overmacht” aan te geven als reden van de tijdelijke werkloosheid (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4. en met als reden “coronavirus”).
  • Deed u nog geen aanvraag voor tijdelijke werkloosheid, dan volstaat het een ASR-scenario 5 in te dienen bij uw werkloosheidsbureau van de RVA en daarbij “overmacht” aan te geven als reden van de tijdelijke werkloosheid (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4. en met als reden “coronavirus”). Wij raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw sociaal secretariaat teneinde deze formaliteiten in orde te maken.
  • Binnen de coronaprocedure vervalt de verplichting van de werkgever om maandelijks het controleformulier C3.2A te bezorgen aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Bijgevolg moeten werknemers voor die vier maanden ook niet meer verplicht in het bezit zijn van een kaart C3.2A.
  • De tijdelijk werkloze werknemer dient voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA. Hij/Zij dient dit formulier vervolgens per post of per e-mail aan zijn vakbond over te maken, of indien hij niet aangesloten is bij een vakbond is, aan de HVW (Hulpkas).
  • Alle werknemers die op grond van de coronaprocedure tijdelijk werkloos zijn, zullen een werkloosheidsuitkering ontvangen zonder dat zij daarvoor aan bepaalde voorwaarden (zoals bv. het doorlopen van een wachttijd) moeten voldoen. Deze uitkering bedraagt 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand (voorlopig voorzien tot en met 30 juni 2020).

In het kader van de coronaprocedure wordt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van EUR 5,63 per dag werkloosheid uitgekeerd, en dit door de RVA.

Op de werkloosheidsuitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Om het uitbetalingsproces vlotter te laten verlopen uitte de federale regering haar voornemen om alle betrokken werknemers een voorschot van EUR 1450 per maand uit te betalen. Het correcte bedrag zal pas in een latere fase vastgesteld en eventueel geregulariseerd worden.

  • In het kader van de coronaprocedure kunnen werknemers werkloosheidsdagen afwisselen met gewerkte dagen. In dit kader is het belangrijk om te weten dat de werkloosheidsdag telkens een volledige dag moet bedragen. Het is bijgevolg niet mogelijk dat een werknemer in de voormiddag werkt en in de namiddag werkloos is (of andersom).

Lees hier het originele artikel