De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Controles van start op corona tijdelijke werkloosheid (Van Havermaet)

Auteur: Isabel Lysens (Van Havermaet)

Publicatiedatum: 24/02/2021

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021.

De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan.

BENT U VOORBEREID OP EEN CONTROLE?

Op dit ogenblik is het onduidelijk of de controles steekproefsgewijs plaatsvinden of dat een aantal categorieën van ondernemingen geviseerd worden. We vermoeden dat werkgevers die consequent de corona tijdelijke werkloosheid hebben toegepast, doch waarvan de omzet in het afgelopen jaar stabiel is gebleven een grote kans maken om gecontroleerd te worden.

Bij een controle worden de arbeidsovereenkomsten en de loonfiches van de betrokken werknemers opgevraagd. Bovendien wordt gepeild naar de precieze oorzaak van de corona tijdelijke werkloosheid. Wij geven u ter illustratie een paar gestelde vragen mee:

  • Gelieve zo gedetailleerd mogelijk de reden toe te lichten van het gebruik van tijdelijke werkloosheid.
  • Wat is de precieze functie van de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld?
  • Heeft er iemand het werk van de tijdelijk werkloos gestelde werknemers overgenomen tijdens hun afwezigheid?
  • De omzet van de onderneming bleef in de periode tijdens dewelke de tijdelijke werkloosheid werd toegepast relatief stabiel of nam zelfs toe. Wat is hiervan de precieze reden?
DE GEVOLGEN ZIJN NIET MIN

De werkgevers die onrechtmatig gebruik maken van de corona tijdelijke werkloosheid kunnen worden gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2. Dit betekent concreet ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 € tot 4.000 € ofwel een administratieve geldboete van 200 € tot 2.000 €. Deze bedragen worden bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

De werkloosheidsuitkeringen zullen teruggevorderd worden van de werknemers. De werkgever zal de achterstallige lonen, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Er zullen bovendien intresten en verhogingen aangerekend worden.

Lees hier het originele artikel