Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Controle op bezoldigingen van bedrijfsleiders (Van Havermaet)

Auteur: Mieke Vanden Poel (Van Havermaet)

Sommige ondernemingen storten geen of te weinig bedrijfsvoorheffing door naar de fiscus voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. Niet zelden zien zij over het hoofd dat de bezoldigingen ook de voordelen van alle aard omvatten. Denk bijvoorbeeld maar aan de bedrijfswagen, of de sociale bijdragen betaald door de vennootschap. Ook deze moeten in de berekening van de bedrijfsvoorheffing worden opgenomen.

CONTROLEACTIE

De FOD Financiën kondigde recent aan dat ze in de loop van 2022 een controleactie zal opzetten en de niet-naleving sanctioneren. Indien bij controle van de loonfiches blijkt dat er geen of onvoldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, zullen zowel de onderneming als de bedrijfsleider zich blootstellen aan sancties:

In hoofde van de onderneming:

  • De onderneming (schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing) wordt van ambtswege belast en is bijgevolg verplicht om de niet ingehouden bedrijfsvoorheffing te betalen;
  • Nalatigheidsinteresten van 4% zullen verschuldigd zijn;
  • Administratieve sancties, ten bedrage van 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 1.250 kunnen worden opgelegd.

In hoofde van de bedrijfsleider:

  • De niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op zich zal worden beschouwd als een voordeel van alle aard en moet worden aangegeven samen met de inkomsten waarop de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing betrekking heeft.
DE SPELREGELS

Om in het kader van de aangekondigde controleactie bovenvermelde sancties te vermijden, is het aangewezen tijdig na te gaan of uw onderneming de wetgeving correct naleeft! We vatten de wettelijke verplichtingen nog even voor u samen:

Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen:

  • Een onderneming die bezoldigingen uitbetaalt of toekent aan een bedrijfsleider, moet de bedrijfsvoorheffing doorstorten binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning;
  • De fiche 281.20 moet melding maken van de bezoldigingen. Hetzelfde geldt voor winstverdelingen aan bedrijfsleiders;
  • De indiening van de fiche 281.20 moet vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar van de toekenning of uitbetaling van de inkomsten gebeuren via Belcotax-on-web.

Vergeet ook niet dat vanaf 1 januari 2022 het bedrag van álle aan de bedrijfsleider toegekende onkostenvergoedingen op de fiche 281.20 moeten worden opgenomen.

Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen:

  • Voor vergoedingen die betaald worden aan Belgische rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen, moet, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 worden opgemaakt. Doorstorting van bedrijfsvoorheffing is in dat geval niet vereist.

Bron: Van Havermaet