Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Britse arbeidskrachten in het Vlaams Gewest (Vlaamse overheid)

Auteur: Vlaamse overheid

Publicatiedatum: januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is de brexit-transitieperiode voorbij en maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer onderdeel uit van de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie. Daardoor gelden er ook nieuwe regels voor Britse onderdanen die in Vlaanderen willen werken.

Britse onderdanen en Britse ondernemers die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, genieten sinds 1 januari 2021 niet langer het vrije verkeer van werknemers, noch het vrij verkeer van diensten. Dat wil zeggen dat de toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt voor die doelgroep onderworpen is aan een voorafgaande toelating tot arbeid, in de vorm van:

 • een arbeidskaart en -vergunning (voor korte periodes van tewerkstelling of voor grensarbeiders),
 • een gecombineerde vergunning (voor verblijf en tewerkstelling van meer dan 90 dagen)
 • een beroepskaart (voor zelfstandige activiteiten).

De algemene regels, voorwaarden en procedures voor economische migranten zijn van toepassing. Die gelden voor zowel buitenlandse werknemers als buitenlandse zelfstandigen. Dat wil zeggen dat ook de bestaande vrijstellingen van toepassing zijn.

Bestaande vrijstellingen korte duur

Buitenlandse werknemers

Voor buitenlandse werknemers gelden een aantal vrijstellingen van arbeidskaart voor prestaties van korte duur.

Vrijstellingen arbeidskaart, mits geldige limosamelding

 1. De handelsvertegenwoordigers met hoofdverblijf in het buitenland, die hun klanten in België bezoeken, voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen zonder bijhuis in België, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden.
 2. De personen die naar België gekomen zijn om, voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming, door de Belgische nijverheid geleverde goederen in ontvangst te nemen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden.
 3. De in het buitenland verblijvende journalisten die verbonden zijn aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde persagentschappen of radio- of televisiestations, die naar België komen voor de uitoefening van hun opdracht, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden.
 4. De werknemers die tewerkgesteld worden in een buitenlandse onderneming, die naar België komen om een opleiding te volgen in de Belgische zetel van de groep van ondernemingen waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van de groep van ondernemingen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden.
 5. De leidinggevende-ICT, specialist-ICT of stagiair-werknemer-ICT die zijn recht op kortetermijnmobiliteit uitoefent.
 6. De onderdaan van een derde land die in het kader van onderzoek zijn recht op kortetermijnmobiliteit uitoefent.

Vrijstellingen arbeidskaart + vrijstelling limosamelding

 1. De werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, tenzij deze werknemers cabotageactiviteiten op het Belgisch grondgebied verrichten.
 2. De werknemers die naar België worden gedetacheerd voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk is voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd wordt door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagt. Deze afwijking geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector.
 3. De werknemers die als gespecialiseerde technici tewerkgesteld worden door een in het buitenland gevestigde werkgever en naar België komen om dringende onderhoudswerken of dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur die door hun werkgever geleverd werden aan de in België gevestigde onderneming in dewelke de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, mits hun verblijf nodig voor de activiteiten, niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
 4. De werknemers die naar België komen voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen.
 5. De werknemers die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in beperkte kring, mits hun aanwezigheid op deze vergaderingen maximaal 60 dagen per kalenderjaar niet overschrijdt, met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
 6. De werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld.
 7. De werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag.
 8. De leden van een diplomatieke of consulaire zending.
 9. De werknemers die in het buitenland verblijven, er tewerkgesteld worden door een in het buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om aan internationale sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd en/of erkend door internationale of nationale sportfederaties, voor zover hun verblijf in het land, nodig voor deze activiteiten, de duur van de sportproef en hoogstens 3 maanden per kalenderjaar niet overschrijdt.
 10. De artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in België, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.
 11. De vorsers en de leden van een wetenschappelijk team die in het buitenland verblijven en door een universiteit of een wetenschappelijke instelling gevestigd in het buitenland worden tewerkgesteld, die in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, op voorwaarde dat hun verblijf, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 3 maanden per kalenderjaar bedraagt.

Vrijstelling arbeidskaart voor korte aanwerving in België

 1. Onderzoekers of internationaal docenten verbonden aan een Belgische erkende onderzoeksinstelling (treedt in werking op 1 maart 2021).
Buitenlandse zelfstandigen

Voor buitenlandse zelfstandigen gelden een aantal vrijstellingen van beroepskaart voor prestaties van korte duur. De belangrijkste vrijstellingen ziet u hieronder.

 1. De vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt. Onder zakenreis dient verstaan te worden: de verplaatsingen gedaan in België door vreemdelingen, voor eigen rekening of voor rekening van hun vennootschap en die hier geen hoofdverblijfplaats hebben met als doel professionele partners te bezoeken, professionele contacten te onderzoeken en te ontwikkelen, onderhandelen over en afsluiten van contracten, deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten voor te stellen en te verkopen, of nog deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen.
 2. De vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze conferenties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
 3. De buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er prestaties verrichten in het kader van hun beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 4. De buitenlandse sportlui en, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 5. De buitenlandse artiesten en, in voorkomend geval, hun buitenlandse, zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt.
 6. De buitenlandse studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage vervullen, voor de duur van hun stage.
 7. De vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma’s gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage.
 8. (Stagiair-) advocaten die ingeschreven zijn bij de Orde van Advocaten.

Grensarbeiders

Natuurlijke personen woonachtig in het Verenigd Koninkrijk komen in aanmerking voor een statuut als grensarbeider in België wanneer zij prestaties verrichten op Vlaams grondgebied en dagelijks of minstens wekelijks terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk.

Hun tewerkstelling is onderworpen aan arbeidskaart (als werknemer aangeworven in België, of als gedetacheerde werknemer). Zij verkrijgen ook een bijzonder verblijfsdocument als grensarbeider.

Extra vrijstellingen Handelsakkoord

Het handelsakkoord voorziet een aantal specifieke vrijstellingen van arbeidskaart die doorgaans terug te brengen zijn tot de bestaande vrijstellingen voor korte duur (zie hoger), maar in bepaalde gevallen daarvan licht afwijken.

SERVIN 4.2 Business visitors for establishment purposes (Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden): vallen onder de bestaande vrijstelling voor handelsvertegenwoordigers.

SERVIN 4.3 Short term business visitors (Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf)

De vrijstelling van arbeidskaart is telkens beperkt tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als de bestaande limosavrijstelling strengere eisen stelt inzake duurtijd (bijv. vergaderingen in beperkte kring of initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed), is de vrijstelling van arbeidskaart geldig gedurende 90 dagen, maar is een limosamelding vereist zodra de limosavrijstelling afloopt.

Een vrijstelling van arbeidskaart geldt voor de volgende activiteiten van korte duur:

 1. bijeenkomsten en overleg: natuurlijke personen die deelnemen aan vergaderingen of conferenties, of betrokken zijn bij overleg met zakenpartners.
 2. onderzoek en ontwerp: technische, wetenschappelijke en statistische onderzoekers die onafhankelijk onderzoek verrichten of onderzoek voor een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.
 3. marketingonderzoek: marktonderzoekers en -analisten die onderzoek of analyse verrichten voor een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.
 4. opleidingsseminars: personeelsleden van een onderneming die het grondgebied binnenkomen dat door de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf wordt bezocht om een opleiding te krijgen in technieken en arbeidspraktijken die worden gebruikt door ondernemingen of organisaties op het grondgebied die door de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf worden bezocht, mits de ontvangen opleiding beperkt is tot waarneming, vertrouwdmaking en klassikaal onderricht.
 5. beurzen en tentoonstellingen: personeel dat op een beurs reclame maakt voor zijn onderneming of voor de producten of diensten van die onderneming.
 6. verkoop: vertegenwoordigers van een leverancier van diensten of goederen die bestellingen opnemen of over de verkoop van goederen of diensten onderhandelen of voor die leverancier overeenkomsten voor de verkoop van diensten of goederen sluiten, zonder zelf goederen of diensten te leveren. Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf verkopen niet rechtstreeks aan het publiek.
 7. inkoop: kopers die goederen of diensten kopen voor een onderneming, of leidinggevend en toezichthoudend personeel, dat betrokken is bij een commerciële transactie die plaatsvindt op het grondgebied van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.
 8. service na verkoop of lease: installateurs, reparatie- en onderhoudspersoneel en toezichthouders met specialistische kennis die van wezenlijk belang is voor de contractuele verplichting van een verkoper, die diensten verlenen of werknemers opleiden om diensten te verlenen op grond van een garantie of een ander dienstverleningscontract in verband met de verkoop of verhuur van commerciële of industriële uitrusting en machines, met inbegrip van computersoftware, gekocht of gehuurd van een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is, gedurende de looptijd van de garantie of het dienstverleningscontract.
 9. commerciële transacties: leidinggevend en toezichthoudend personeel en personeel voor financiële diensten (met inbegrip van verzekeraars, bankiers en beleggingsmakelaars) dat betrokken is bij een commerciële transactie voor een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.
 10. toerismepersoneel: vertegenwoordigers van hotels of reisbureaus, gidsen of reisorganisaties, die een congres of beurs bijwonen of daaraan deelnemen of een rondreis begeleiden die is begonnen op het grondgebied van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.
 11. vertaling en vertolking: vertalers of tolken die diensten verlenen als werknemers van een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is.

Al aanwezige Britten

Voor Britten en hun familieleden die op 31 december 2020 al aanwezig waren op Belgisch grondgebied, geldt een voordeliger regime. Het Terugtrekkingsakkoord garandeert de voortzetting van hun recht op verblijf en een automatische toelating tot arbeid.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die hier al verblijven, moeten een aanvraag indienen om hun respectieve E/E+/F/F+ kaart om te ruilen. Ze krijgen een nieuw document in de plaats, de zogenaamde Brexit-kaart – elektronische M-kaart. Die geeft een verblijfsrecht van onbepaalde duur en een automatische toelating tot arbeid – zij zijn vrijgesteld van arbeidskaart of beroepskaart op basis van hun specifieke verblijfskaart.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die als grensarbeider werken, moeten een aanvraag indienen om hun Bijlage 15 om te ruilen. Ze krijgen een nieuw document in de plaats: elektronische N-kaart.
Let wel: enkel en alleen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die nu al als grensarbeider in België werken met een Belgische arbeidsovereenkomst, zullen een N-kaart kunnen aanvragen bij de gemeente. Zij die gedetacheerd worden, vallen niet onder het Terugtrekkingsakkoord: voor hen is er altijd een toelating tot arbeid met arbeidskaart voor grensarbeider nodig (onderdaanvan het Verenigd Koninkrijk is derdelander).

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid