Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Brexit: de Belgische wetgever neemt tijdelijke crisismaatregelen (Sotra)

Auteur: Sotra

Publicatiedatum: 02/04/2020

Bij wet van 6 maart 2020 heeft de Belgische wetgever drie tijdelijke crisismaatregelen ingevoerd ten gunste van werkgevers die door de Brexit in economische moeilijkheden verkeren.

De betrokken werkgevers

Deze wet is van toepassing op ondernemingen die met economische problemen kampen ten gevolge van de Brexit.

Deze omstandigheden dienen erkend te worden door de minister van Werk na het doorlopen van een specifieke procedure, waarbij met name moet worden aangetoond dat de omzet, de productie of het aantal bestellingen met ten minste 5 % gedaald zijn ten gevolge van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor de onderstaande maatregelen, moet de werkgever gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of, bij ontstentenis, door:

  • een ondernemingscao, voor de ondernemingen met een syndicale delegatie ;
  • een goedgekeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, indien er binnen de twee weken na de start van de onderhandelingen met de syndicale delegatie geen akkoord werd bereikt ; 
  • een ondernemingscao of een goedgekeurde aanvraag, voor ondernemingen zonder een syndicale delegatie.
Tijdelijke crisismaatregelen 

De werkgever die aan alle voorwaarden voldoet, kan genieten van drie tijdelijke crisismaatregelen:

  • Een bijzondere regeling inzake tijdelijke werkloosheid, waarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig wordt geschorst of de arbeidstijd wordt verminderd. De werkgever dient wel een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering te betalen van minstens 5,63 EUR per niet gewerkte dag. De betaling van dit supplement kan eventueel ten laste van het Fonds voor bestaanszekerheid worden gelegd ;
  • Een tijdelijke vermindering van de individuele arbeidstijd met 1/5de of tot een halftijdse betrekking voor een periode die niet korter mag zijn dan één maand en die zes maanden niet mag overschrijden. Dit akkoord tussen de partijen moet geformaliseerd worden in een overeenkomst conform artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
  • Een tijdelijke aanpassing van de arbeidstijd in de onderneming, met name een vermindering met een kwart of een vijfde van de arbeidstijd. Deze aanpassing moet worden doorgevoerd via een ondernemingsCAO, of indien er geen syndicale delegatie is, via een wijziging van het arbeidsreglement.

Belangrijke verduidelijking: deze maatregelen zijn nog niet in werking getreden en zullen alleen kunnen worden toegepast in het geval van een « no deal Brexit» na afloop van de overgangsperiode die voorzien is in het “terugtrekkingsakkoord”. In voorkomend geval, treedt deze wet in werking op dezelfde dag als de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze laatste wet zal in werking treden op een datum bepaald bij KB.

Bron: Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, B.S. 25 maart 2020.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid