De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Blijvende overmacht door arbeidsongeschiktheid: nieuwe regeling (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy)

Wet 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (BS 18 november 2022)

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van blijvende overmacht door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is volledig apart geregeld in het nieuwe artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd door de wet van 30 oktober 2022.

1. Wachttijd. Om te beginnen zal de procedure met het oog op de beëindiging van de overeenkomst pas kunnen worden opgestart na een termijn van minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid. Een werkhervatting die na minder dan 14 dagen gevolgd wordt door een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid wordt niet beschouwd als een onderbreking.

2. Initiatief. Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen om de procedure te starten. Hij moet daarvoor per aangetekende brief een kennisgeving sturen naar de preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA). De werkgever vermeldt daarbij onder meer dat de werknemer zich kan laten bijstaan door een lid van de vakbondsafvaardiging.

3. Onderzoek door de PAAA. In de Codex Welzijn op het Werk is een nieuwe procedure opgenomen die de PAAA moet volgen. Tijdens dat onderzoek geeft de werknemer schriftelijk aan of hij wenst dat desgevallend de voorwaarden en modaliteiten worden onderzocht waaraan het aangepast of ander werk moet beantwoorden. De PAAA moet binnen de drie maanden na de kennisgeving aan de werknemer en de werkgever per aangetekende brief zijn vaststelling meedelen. Als hij een definitieve ongeschiktheid vaststelt, heeft de werknemer een tweede kans om, als hij dat nog niet deed, alsnog per aangetekende brief een onderzoek te vragen naar de voorwaarden en modaliteiten van aangepast of ander werk. De PAAA heeft dan 30 kalenderdagen de tijd om het resultaat van zijn onderzoek mee te delen.

4. Beroep. De werknemer die niet akkoord gaat met de vaststelling van de PAAA van zijn definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk kan beroep aantekenen binnen de 21 kalenderdagen. Dat beroep wordt per aangetekende brief gericht aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur van de algemene directie TWW en aan de werkgever.

5. Zonder gevolg. Als uit de vaststelling van de PAAA of uit het resultaat van de beroepsprocedure niet blijkt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten eindigt de procedure zonder gevolg. Ze kan pas opnieuw opgestart worden na een nieuwe ononderbroken periode van arbeidsongeschiktheid te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de vaststelling van de PAAA of het resultaat van de beroepsprocedure.

6. Einde arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan pas beëindigd worden als uit de vaststelling van de PAAA of uit het resultaat van de beroepsprocedure blijkt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten en:

  • de werknemer niet gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken; of
  • de werknemer wel gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werkgever het verslag waarin hij toelicht waarom het opmaken van een plan voor aangepast of ander werk technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, heeft bezorgd aan de werknemer en aan de PAAA; of
  • de werknemer gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werkgever het plan voor aangepast of ander werk dat door de werknemer geweigerd is, heeft bezorgd aan de werknemer en aan de PAAA.

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Advocaat Sociaal Recht