Belgische Brexit Contingency Measures – Brexit-wet (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 10/04/2019

Vandaag werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna de ‘Brexit-wet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee geeft België gevolg aan de oproep van Europa om werk te maken van voorbereidende maatregelen ingeval van een “no-deal” Brexit.

De aspecten van de Brexit-wet die eventueel een impact kunnen hebben op het HR gebeuren, meer bepaald (arbeids)migratie en sociale zekerheid, worden hieronder kort besproken. 

De Brexit-wet voorziet een aantal maatregelen bij een “no-deal” Brexit die betrekking hebben op het verblijf van UK onderdanen en hun familieleden op het Belgische grondgebied post-Brexit gedurende een overgangsperiode t.e.m. 31 december 2020:

UK onderdanen en familieleden met een elektronische E (+) kaart of F (+) kaart pre-Brexit behouden hun verblijfsrecht en kunnen hun verblijfsdocument laten verlengen tot 31 december 2020;

Aanvragen om een elektronische E (+) kaart of F(+) kaart van UK onderdanen en hun familieleden die werden ingediend pre-Brexit zullen worden behandeld conform de voorwaarden die golden pre-Brexit;

Familieleden zullen de in België verblijvende UK onderdanen  kunnen vervoegen conform de voorwaarden die golden pre-Brexit.

Daarnaast zijn er Koninklijk Besluiten in de maak zodat ze tijdens deze overgangsperiode ook kunnen blijven werken.

Voorts hebben de regionale wetgevende instanties parallel een aantal initiatieven genomen om overgangsmaatregelen te nemen t.e.m. 31 december 2020 met betrekking tot het luik toelating tot arbeid voor UK onderdanen zonder verblijfsrecht in België (vrijstelling van een toelating tot arbeid voor maximum 90 dagen).

Daarnaast voorziet de Brexit-wet tevens een aantal maatregelen die betrekking hebben op de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels post-Brexit.

De Belgische wetgever heeft ervoor geopteerd om de Verordening 883/2004 (i.e. het huidige Europese regelgevend instrument) en de Verordening 1408/71 (voor derdelanders) t.e.m. 31 december 2020 verder toe te passen tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Wel voorziet de Brexit-wet dat bij Koninklijk Besluit de toepassing van bovenstaande overgangsmaatregelen kunnen worden gewijzigd of zelfs voortijdig stopgezet.

De inwerkingtreding van deze Brexit Contingency Measures moet nog worden bepaald bij Koninklijk Besluit (i.e. Brexit).

> Actiepunt

De Brexit-wet creëert ingeval van een “no-deal” een overgangsperiode t.e.m. 31 december 2020 en verzekert grotendeels het behoud van het status quo voor de UK onderdanen en hun familieleden die reeds in België verblijven alsook op het vlak van de sociale zekerheid. Britse onderdanen en hun familieleden hebben er dus alle belang bij om zo snel mogelijk een geldige elektronische E(+) of F(+) kaart aan te vragen.

Lees hier het originele artikel