Begrip ‘collectief ontslag’. Methode voor de berekening van het aantal ontslagen. In aanmerking te nemen referentieperiode. Hof van Justitie van 11 november 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 13/12/2020

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), van richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag moet aldus worden uitgelegd dat, teneinde te beoordelen of een betwist individueel ontslag deel uitmaakt van een collectief ontslag, de in deze bepaling bedoelde referentieperiode om vast te stellen of er sprake is van een collectief ontslag moet worden berekend door elke periode van 30 of 90 opeenvolgende dagen waarin dit individuele ontslag heeft plaatsgevonden en waarin zich het grootste aantal ontslagen door de werkgever heeft voorgedaan om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer in de zin van deze bepaling, in aanmerking te nemen.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie van 11 november 2020