Arbeidsovereenkomsten
onder de loep:
meer dan ooit een must

Webinar op 2 juni 2023

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

Webinar op 12 mei 2023

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

AVG: eerste beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het kader van een ontslag (Sotra)

Auteur: Sotra

Publicatiedatum: 15/04/2020

Het feit dat een werkgever telefonisch informatie over één van zijn werknemers deelt, is geen “gegevensverwerking” in de zin van de AVG.

De feiten

Een werknemer vraagt, via zijn vakbond, zijn ontslagredenen op, in toepassing van CAO nr. 109.

Daarop deelt zijn voormalige werkgever (“Onderneming A“) de ontslagreden mee aan de vakbond.

Op einde van de brief bevestigt Onderneming A dat de huidige werkgever van de werknemer (“Onderneming B“) contact met haar heeft opgenomen en dat de huidige werkgever blijkbaar ook moeilijkheden met de werknemer heeft ondervonden. Tot slot schrijft Onderneming A: “(…) Volgens mijn informatie heeft er onlangs een geschil plaatsgevonden tussen uw lid en zijn nieuwe werkgever (…). De rechtbank veroordeelde hem tot het betalen van een schadevergoeding voor deze feiten .”

Na ontvangst van de brief dient de werknemer een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De werknemer meent dat de twee bedrijven de AVG geschonden hebben, door (1) informatie over hem te verzamelen bij zijn nieuwe werkgever en deze vervolgens door te geven aan zijn vakbond, en (2) deze informatie zonder zijn medeweten mee te delen, meer bepaald informatie over een gerechtelijke procedure waarin hij persoonlijk betrokken is.

Beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit

In de eerste plaats brengt de GBA haar taken in herinnering. Zo ziet zij onder meer toe op de naleving van de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, ook in het kader van arbeidsverhoudingen. De GBA kan zich echter niet in de plaats stellen van de arbeidsrechtbanken- en hoven.

De GBA verklaart de klacht tegen Onderneming B ongegrond.

Mondelinge (telefonische) communicatie van informatie valt niet onder het toepassingsgebied van de AVG. De werknemer toont niet aan dat deze gegevens het voorwerp uitmaakten van een geautomatische verwerking of dat ze in een document werden opgeslagen. Het gaat dus niet om een “gegevensverwerking” in de zin van de verordening.

Hoewel de GBA de klacht tegen Onderneming A wel gegrond acht, wordt slechts de lichtste sanctie opgelegd (een berisping).

Onderneming A beriep zich op haar “rechtmatig belang” om de verzameling van gegevens bij een derde partij te rechtvaardigen. Het feit dat de onderneming zich dient te verweren tegen de aantijgingen van een voormalige werknemer in het kader van een ontslagprocedure, zou hierbij het rechtmatig belang uitmaken. Volgens de GBA kan dit motief inderdaad een “rechtmatig belang” van een werkgever uitmaken. De GBA is echter van mening dat Onderneming A in dit geval disporportioneel heeft gehandeld, aangezien de ontslagredenen op zich geen verband houden met en voorafgaan aan de door de nieuwe werkgever verstrekte informatie.

Ten slotte benadrukt de GBA dat de verwijzing naar een burgerrechtelijke procedure geen “gerechtelijk gegeven” is in de zin van de verordening. Gerechtelijke gegevens hebben enkel betrekking op strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Deze gegevens kunnen in principe dus verwerkt worden, mits de verwerkingsverantwoordelijke een gegronde juridische basis voor de verwerking heeft, hetgeen hier niet het geval was.

Te onthouden?

De louter mondelinge mededeling van informatie aan een derde partij valt buiten het toepassingsgebied van de AVG, voor zover er geen geautomatiseerde verwerking plaatsvindt en zolang de informatie niet bedoeld is om in een dossier te worden opgeslagen.

Bovendien kan het in het kader van een ontslag gerechtvaardigd zijn dat een werkgever informatie over de werknemer bij een derde partij (bijvoorbeeld de nieuwe werkgever) verzamelt. Uiteraard moet deze informatie bijdragen aan het verweer van de werkgever. Dit is niet het geval wanneer de verzamelde informatie bijvoorbeeld niet pertinent is om de ontslagredenen aan te tonen.

Bron: Beslissing 03/2020 van 21 februari 2020 van de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoreit.be

Lees hier het originele artikel