Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Arbeidsdeal: deeltijds variabele uurroosters moeten langer op voorhand meegedeeld worden (Commit Law)

Auteurs: Karel Theuns en Joris De Keersmaeker (Commit Law)

De nieuwe arbeidsdeal werd op 29 september 2022 goedgekeurd in het parlement. Eén van de maatregelen is dat de termijn van voorafgaande kennisgeving van de uurroosters voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster verlengd wordt. Dit zou moeten leiden tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor deeltijdse werknemers met variabel uurrooster en hen meer mogelijkheden geven om een bijkomende job of opleiding te volgen.

VOOR WIE?

Werkgevers die deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstellen.

WAT?

In sommige omstandigheden is het voor de werkgever niet altijd evident om lang vooraf te bepalen wanneer een werknemer precies zou moeten werken. In dat geval kan de tewerkstelling van deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster een oplossing bieden. Het is de werkgever die éénzijdig bepaalt wanneer de deeltijdse werknemer zal werken. Hij moet uiteraard het toepasselijke uurrooster vooraf aan de werknemer bekend maken. Tot op heden moesten de werknemers minstens 5 werkdagen op voorhand in kennis worden gebracht van hun uurrooster. Die termijn kon zelfs teruggebracht worden tot minstens 1 werkdag via een algemeen verbindend verklaarde cao.

Die minimumtermijnen worden nu verlengd zodat de werknemers hun uurrooster iets langer op voorhand zullen kennen.

Voortaan moeten deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis worden gebracht van hun uurrooster. Die termijn kan teruggebracht worden tot minstens 3 werkdag via een algemeen verbindend verklaarde cao.

In de horecasector en de sector voor de textielverzorging (die onder bepaalde voorwaarden kortere minimumtermijnen dan 3 werkdagen voorzagen) wordt die termijn vanaf 1 januari 2023 automatisch op 3 werkdagen gebracht, tenzij er voor 1 januari 2023 een sectorale cao zou gesloten worden die een hogere minimumtermijn voorziet.

ZIJN ER UITZONDERINGEN?

Enkel in de volgende drie sectoren zullen nog kortere kennisgevingstermijnen dan 3 werkdagen mogelijk blijven:

  • tuinbouwsector,

  • schoonmaaksector (in geval van onvoorziene noodzakelijkheid na instemming van de werknemer)

  • bedienden tewerkgesteld aan activiteiten in rijscholen

De kortere termijnen in huidige sectorale cao’s blijven van kracht tot die cao’s een einde zouden nemen.

TO DO: AANPASSEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT

Het arbeidsreglement moet de termijn vermelden waarbinnen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in kennis worden gesteld van hun uurrooster. Als die termijn nog niet minstens 7 werkdagen bedraagt (of nog niet in overeenstemming is met de nieuwe sectorale minimumtermijn), moet het arbeidsreglement in die zin aangepast worden.

Werkgevers die al variabele deeltijdse uurroosters toepassen , hebben 9 maanden (vanaf de 11e dag na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) de tijd om die aanpassing in het arbeidsreglement door te voeren.

WANNEER TREEDT DE WETGEVING IN WERKING?

De wet moet nog afgekondigd worden en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.  Wellicht gebeurt dat zeer binnenkort. De bepalingen over de verlenging van de termijn van voorafgaande kennisgeving van de uurroosters voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster treden in principe in werking op de 10e dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

IS ER EEN OVERGANGSPERIODE?

Er is een belangrijke overgangsbepaling. Als een werkgever al variabele deeltijdse roosters toepaste op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet, dan blijven de oude regels vermeld in het arbeidsreglement van toepassing, totdat het arbeidsreglement in overeenstemming is gebracht met de nieuwe wetgeving (en uiterlijk 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet).

Tot slot is er nog een andere korte overgangsregeling: huidige sectorale cao’s die een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen voorzien, blijven van kracht tot 31 december 2022 (tenzij er vroeger een nieuwe sectorale cao wordt gesloten die een minimumtermijn van minstens 3 werkdagen voorziet).

Opgelet! Onze nieuwsberichten over de arbeidsdeal zijn gebaseerd op het wetsontwerp nummer 2810 (houdende diverse arbeidsbepalingen). Het wetsontwerp werd op 29 september 2022 goedgekeurd in De Kamer. De bepalingen treden ten vroegste in werking op het moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad.