Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ ingediend op 16 april 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 16 april 2024 werd het wetsvoorstel inzake Boek 7 ingediend door de heer Koen Geens en mevrouw Katja Gabriëls

Wat zegt de Memorie van Toelichting (eigen selectie)?

Hoewel de ontwerptekst vernieuwend is, beoogt zij geen fundamentele omwenteling van het bijzondere contractenrecht. Hoewel het op bepaalde punten kan lijken dat de klassieke indeling van benoemde contracten in vraag worden gesteld, zoals het geval is bij de dienstencontracten, zijn deze vernieuwingen grotendeels van vormelijke aard en breken ze niet met de traditie van het Belgische recht zoals deze tot nu geëvolueerd is.

De hervorming is gestructureerd rond vier krachtlijnen.

1. Vereenvoudiging

Een gedegen bijzonder contractenrecht laat zich door het principe van “zuinigheid van rechtsregels” inspireren. Zo beoogt de ontwerptekst een vereenvoudiging van de bestaande teksten door de schrapping van een groot aantal wetsbepalingen omdat zijn een toepassing uitmaken van het gemeen contractenrecht, zoals thans neergelegd in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast streeft de ontwerptekst binnen de grenzen van de relevante EU richtlijnen naar een vereenvoudiging en systematisering van de specifieke bepalingen voor de verkoop aan consumenten, nu die vaak niet meer zijn dan de toepassing van principes van het gemeen recht;

2. Herstructurering

Een herstructurering van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek over huur van werk (aannemingscontract), bewaargeving en lastgeving drong zich op om ze aan een gemeenschappelijk regime te onderwerpen.

3. Coherentie tussen verschillende benoemde contracten

De voorgestelde teksten streven naar een coherentie tussen de verschillende bijzondere contracten. De verbintenis tot conforme levering van een goed, komt bijvoorbeeld zowel voor bij de koop, de huur als bij de dienstencontracten. Daarom is ervoor gezorgd om de regels betreffende deze verbintenis in de mate van het mogelijke te harmoniseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van deze contracten.

4. Rechtsvergelijkend perspectief

Een hervorming van de bestaande teksten gebeurt in het licht van het nationaal recht van buurlanden of internationale teksten zoals het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Hierdoor heeft het kooprecht een grote verandering ondergaan. In overeenstemming met het Verdrag van Wenen en het regime van de consumentenkoop, fuseert het voorstel de verbintenis tot conforme levering met de verbintenis tot vrijwaring voor verborgen gebreken. Een verborgen gebrek is eenvoudigweg een verborgen conformiteitsgebrek. Bovendien wijken de actio redhibitoria en actio aestimatoria die van toepassing zijn bij verborgen gebreken om louter historische gronden af van het gemeen verbintenissenrecht.

Structuur van boek 7

Het voorstel van boek 7 bevat zeven titels.

De eerste titel betreft het in principe aanvullend karakter van de nieuwe bepalingen en de definities van de begrippen “consument” en “onderneming” in de zin van dit boek. Deze begrippen moeten inderdaad begrepen worden in het licht van de EU richtlijnen omgezet in sommige nieuwe bepalingen.

Titel 2 is gewijd aan de koop en ruil.

Titel 3 is gewijd aan de gebruikscontracten en behandelt dus de huur in de mate dat die nog valt onder de bevoegdheid van de federale overheid, met name het gemeen huurrecht waaronder de huur van roerende goederen en huur van kantoorruimten. Daarnaast behandelt deze titel bruikleen.

Titel 4 behandelt het dienstencontract.

Titel 5 werd voorbehouden voor de lening van een vervangbaar goed wat niet wordt geregeld in onderliggend wetsvoorstel.

Titel 6 bevat de regels die eigen zijn aan kanscontracten.

Ten slotte betreft titel 7 de contracten met betrekking tot een geschil. Deze titel brengt zowel het sekwester als de dading bij elkaar.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen