Nalatigheid van de verkoper en beding van vrijstelling van aansprakelijkheid. Arrest Hof van Cassatie 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 10/04/2019

De feiten

Het geding ging over de aankoop van een onroerend goed, dat door de verkopers “in eigen beheer” was opgetrokken zonder de bijstand van een professionele aannemer of architect. De verkopers waren hierbij afgeweken van het oorspronkelijke concept van een waterdichte betonnen kuip voor de kelder. Na de ingebruikname van het pand stelden de kopers waterinfiltratie vast en die waterinfiltratie was te wijten is aan gebreken in de constructie van de kelder.

De koopovereenkomst bepaalde evenwel dat de koper de verkoper “[vrijstelt] voor de verborgen gebreken in de mate dat de verkopende partij deze niet kende” en dat de verkoper “verklaart geen weet te hebben van verborgen gebreken van het goed”.

Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 20 februari 2018

De appelrechters oordeelden dat de verkopers “in de gegeven omstandigheden hadden moeten weten dat de waterdichtheid niet gegarandeerd was” aangezien zij “minstens hadden moeten beseffen” dat hun wijze van bouwen tot problemen zou aanleiding geven, zij nagelaten hebben zich degelijk te laten informeren door deskundigen, “zeker wanneer zij op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen in het concept van de kelder” en “elke voorzichtige ‘zelfbouwer’ moet weten dat er passende maatregelen vereist zijn om een kelder waterdicht te maken”.

Op die gronden was het hof van beroep van mening dat verkopers geacht moeten worden het gebrek te kennen en dienvolgens geen beroep kunnen doen op het exoneratiebeding in de koopovereenkomst.

De visie van Cassatie

Het Hof van Cassatie is van mening dat de appelrechters hun beslissing naar recht hebben verantwoord.

Lees hier het arrest