Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen

Publicatiedatum: 06/07/2017

Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen wanneer het gaat om het toekennen van schadevergoeding naar aanleiding van foutloze aansprakelijkheid.

Adhemar Advocaten zet hieronder de krachtlijnen van deze nieuwe wet voor u uiteen. 

In het Belgische rechtssysteem geldt het algemeen principe ‘le criminel tient le civil en état’. Dit betekent dat de uitspraak van de burgerlijke rechter over de schadevergoeding moet worden opgeschort totdat de strafrechter een einduitspraak heeft gedaan over de strafvordering die naar aanleiding van dezelfde feiten werd ingesteld.

Dit principe kan in sommige gevallen nadelig uitvallen voor benadeelden van een schadegeval, en in het bijzonder wanneer zij een burgerlijke vordering hebben ingesteld op basis van de foutloze aansprakelijkheid (zonder dat er een fout moet worden bewezen, zoals bijvoorbeeld bij een brand of een ontploffing in een voor het publiek toegankelijke inrichting).

In het verleden is gebleken dat benadeelden vaak erg lang moeten wachten op een schadevergoeding. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de gasramp die zich in 2004 voordeed in Gellingen. Het Hof van Cassatie kwam in dit geval pas op 14 november 2012, 8 jaar na de feiten, tot een einduitspraak over de strafvordering. Tot deze datum was ook de burgerlijke vordering opgeschort.

De wetgever wenst hier met de nieuwe wet aan tegemoet te komen, opdat benadeelden zo snel mogelijk vergoed kunnen worden voor hun schade.

In de eerste plaats wordt er een uitzondering ingevoerd op het adagium ‘le criminel tient le civil en état’. Dit betekent dat de burgerlijke rechter krachtens de nieuwe wetgeving niet meer hoeft te wachten op de uitspraak van de strafrechter wanneer het gaat over foutloze aansprakelijkheid.

Daarnaast kan de vordering op basis van de foutloze aansprakelijkheid worden afgesplitst van de vordering die wél gebaseerd is op foutaansprakelijkheid en waarvoor de burgerlijke rechter wél nog moet wachten op een einduitspraak van de strafrechter.

Ten slotte kunnen er in de loop van een gerechtelijke procedure verschillende tussenvorderingen worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld een vordering die wordt ingesteld om een derde partij te betrekken in de procedure.  In dit geval zal de vordering op grond van foutloze aansprakelijkheid bij voorrang worden behandeld, tenzij er een ander akkoord is tussen de partijen of indien de rechter, op verzoek van een partij, vaststelt dat de gezamenlijke behandeling van beide vorderingen noodzakelijk is voor een goede rechtsbedeling.

De rechtspleging inzake foutloze aansprakelijkheid wordt door middel van deze nieuwe wet aanzienlijk versoepeld een versneld. Dit komt benadeelden die schadevergoeding eisen op basis van de foutloze aansprakelijkheid ten goede. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of zij ook effectief sneller schadevergoeding zullen bekomen.

Lees hier het originele artikel