Contractsweigering kan rechtsmisbruik zijn – Cassatie-arrest van 27 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/05/2020

De feiten

De verkoper van een caravan en de oorspronkelijke huurder van een standplaats op een camping was contractueel gerechtigd de huur over te dragen aan de kopers van de caravan.

De uitbater van de camping weigert de standplaats te geven omdat het verlenen van de standplaats  “afbreuk zou doen aan de nagestreefde standing van de camping”, niettegenstaande het een “quasinieuwe caravan” betrof die “zich reeds op de camping bevond”.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (10 april 2019) was de  werkelijke reden van de weigering hierin gelegen is dat zij de commissie bij de verkoop is misgelopen.

De visie van het Hof van Cassatie van 27 april 2020

Het middel voert in essentie aan dat de appelrechter de weigering om aan de kopers van de caravans een standplaats voor een stacaravan te verhuren, ten onrechte als abusief heeft beschouwd omdat het voordeel van de campinguitbater bij deze contractweigering niet werd geraamd, noch afgewogen aan het aan de koper van de caravan berokkende nadeel.

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon. Dat is onder meer het geval wanneer het veroorzaakte nadeel buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen. Bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.

De rechter oordeelt op grond van de omstandigheden van de zaak onaantastbaar of de uitoefening van een recht rechtsmisbruik uitmaakt. Het Hof gaat niettemin na of de rechter uit zijn vaststellingen dergelijk misbruik kon afleiden.

De appelrechter betrekt volgens het Hof van Cassatie de voordelen van de contractsweigering voor de campinguitbater in zijn oordeel en kon bijgevolg naar recht oordelen dat deze buiten verhouding staan tot het nadeel van de kopers van de caravan die zich genoodzaakt zagen hun caravan met verlies te verkopen zodat de contractsweigering abusief is.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Lees hier het Cassatie-arrest