>Voeg code toe voor de </head> tag.nalatenschap

Laat uw kinderen belastingvrij meegenieten van de erfenis van uw ouders (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 27/04/2021 Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel van uw erfenis belastingvrij door te schenken aan uw (klein)kinderen. In vergelijking met de wettelijke erfenissprong – die een integrale verwerping van de nalatenschap inhoudt – kan u

Een nieuw samengesteld gezin: wie krijgt wat bij een overlijden? (Argus Advocaten)

Auteur: Marco Kemps (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Recente cijfers tonen aan dat bijna één op de twee huwelijken strandt in een echtscheiding. Wanneer er ook kinderen aanwezig zijn en één van de twee ex-echtgenoten nadien in een nieuwe relatie stapt, wordt gesproken van een ‘nieuw samengesteld gezin’. So far so good,

Schatting van vastgoed bij een overlijden: wie doet het beter? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: juli 2019 In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te nemen. Hierop wordt dan de erfbelasting berekend. Deze waardering is niet altijd eenvoudig. Indien de waarde te hoog wordt ingeschat zult u meer erfbelasting betalen dan nodig.

Schenking meerdere onroerende goederen die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen:  hoe de principieel verschuldigde schenkbelasting vóór vrijstelling berekenen? Standpunt Vlabel van 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 Probleemstelling Hoe moeten de limieten van artikel 2.8.6.0.9 VCF berekend worden indien er meerdere onroerende goederen worden geschonken die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen, en in de veronderstelling dat de totale waarde per begunstigde hoger is dan € 150.000 waardoor er deels belast wordt

Erfgenamen, opgelet voor bodemverontreiniging! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Philippe Dreesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 11/04/2019 Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de grond hiervoor verantwoordelijk zou zijn. De eigenaar kan bij de OVAM een vrijstelling aan, mits hij voldoet aan volgende voorwaarden: hij heeft de bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt; de bodemverontreiniging is

U heeft schulden en besluit de nalatenschap van uw moeder te verwerpen… maar daar komt Paulius (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 31/01/2019 Inleiding Het erfrecht bepaalt dat sommige erfgenamen een reservataire aanspraak hebben. Dit betekent dat deze erfgenamen recht hebben op een bepaald minimum erfdeel van de fictieve massa (het wedersamengestelde vermogen van de erflater). Het beschikbaar deel (dit is dan het

Ook Brussel bant sterfhuisclausules : precisering van de inwerkingtreding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/06/2018 Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5 van het Brusselse Wetboek Successierechten (hierna “Br.W.Succ.”) aan te passen, teneinde de toepassing van zogenaamde “sterfhuisclausules” uit de praktijk te bannen. Eerder hadden ook de Vlaamse en de Waalse

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2017 De ouderlijke reserve wordt afgeschaft in 2018. Vroeger had een ouder van een kinderloos gestorven erflater die zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet had begiftigd via schenking of testament, automatisch een reserve van 1/4e van de nalatenschap. Dit betekende dat

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak (Cazimir)

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart

2017-07-03T11:27:00+00:00 12 juni 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Gelden onttrekken aan een nalatenschap is een daad van ‘burgerlijke heling’ (Argus Advocaten)

Iedereen weet ondertussen dat het gevaarlijk is om in dit verband foutieve verklaringen af te leggen vermits dit wordt beoordeeld als een daad van burgerlijke heling (een soort diefstal dus) waardoor men vervallen verklaard wordt op het erfrecht op deze sommen (= de geheelde goederen). Art. 792 B.W., hetgeen stelt: