>Voeg code toe voor de </head> tag.gelijkheidsbeginsel

Bezwaartermijn inzake lokale belastingen: De datum van de poststempel geldt bij aangetekend verzonden bezwaar, net zoals inzake inkomstenbelastingen, als datum van indiening volgens het Grondwettelijk Hof (Antaxius)

Auteur: Bart Engelen (Fiscaal advocaat Antaxius Advocaten, lector UCLL)Publicatiedatum: 29/05/2021 Met arrest van 22 april 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie of de bezwaartermijn inzake lokale belastingen het gelijkheidsbeginsel schendt als hij niet wordt berekend met inachtneming van artikel 371, lid 3

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

Ontsnappingsroute aanslag geheime commissielonen schendt het gelijkheidsbeginsel, dixit het Grondwettelijk Hof (PwC Legal)

Auteurs: Véronique De Brabanter en Luk Cassimon (PwC Legal) Publicatiedatum: 02/10/2019 De aanslag geheime commissielonen (hierna ‘AGH’) blijft voor beroering zorgen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het arrest dd. 26 september 2019 dat het feit dat de ontsnappingsroute enkel geldt indien de verkrijger ondubbelzinnig werd geïdentificeerd binnen de termijn van 2 jaar

2019-10-02T17:47:20+00:00 3 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Annemiek Lewandowski (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 24/10/2018 De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen

Leegstandbelasting niet zomaar te billijken met verzachtende omstandigheden – arrest Grondwettelijk Hof 14 december 2016 (De Broeck Van Laere & Partners)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de leegstand van een gebouw bestemd voor huisvesting, een “administratieve overtreding”, die bestraft wordt met een administratieve boete. De betrokken Ordonnantie waarin de boete wordt opgelegd, maakt geen gewag van de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen om de boete te milderen.

Alfabetische volgorde indien ouders niet akkoord zijn over vrije naamkeuze (Koen Geens)

Minister van Justitie Koen Geens en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs beslisten volgende oplossing inzake de vrije naamkeuze van ouders over de achternaam van hun kind. Het wetsontwerp focust op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de naamsoverdracht van hun kind. De bepaling die de vorige regering goedkeurde

2016-11-11T09:18:01+00:00 11 november 2016|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Meer waarborg voor schuldeisers (kmo-insider)

De wet van 22 november 2013 voorziet voor de schuldeisers van een NV die een vordering hebben die dateert van vóór de algemene vergadering die zich over deze kapitaalsvermindering dient uit te spreken, het recht om binnen de 2 maanden een zekerheid te vragen van de vennootschap. Deze mogelijkheid werd in