Ontbinding burgerlijke maatschappen, oprichting van een nieuwe burgerlijke maatschap en schenking van de delen. Voorafgaande beslissing Vlabel, gepubliceerd in juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/02/2019

De aanvraag

De heer X wenst de schenkingen aan zijn echtgenote Y te herroepen, omdat deze laatste hetgeen zij geschonken heeft aan haar dochter zelf geschonken heeft gekregen van haar echtgenoot en laatstgenoemde schenkingen als schenking tussen echtgenoten op basis van artikel 1096 BW strikt genomen te allen tijde herroepelijk zijn door X.

Daardoor zou kunnen geargumenteerd worden dat hierdoor ook de schenkingen aan de dochter onrechtstreeks herroepen zouden kunnen worden door X, wat niet de bedoeling is. Verzoekers wensen een definitieve onherroepelijke schenking aan de dochter en wensen alle mogelijke discussies inzake het eventuele herroepelijk karakter te vermijden.

De aanvragers wensen zowel maatschap T als maatschap EC te ontbinden en één nieuwe maatschap TEC op te richten waarbij tegoeden die in de plaats zijn gekomen van de delen van de ontbonden maatschap T zullen worden ingebracht en waarbij de controle van de ouders-schenkers beperkt blijft.

De aanvragers wensen een nieuwe schenkingsakte te laten verlijden voor Belgische notaris waarbij X een schenking zal doen aan zijn dochter van delen van de nieuw opgerichte maatschap T E C onder de hierna weergegeven voorwaarden, lasten en modaliteiten en waarbij op die geschonken delen aldus 3% schenkbelasting zal worden betaald.
De echtgenoten zijn van mening dat zij overeenkomsten ten bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een kanscontract en een beding van aanwas. Om die reden vragen zij enerzijds dat het kanscontract en het beding van aanwas geen aanleiding geven tot de heffing van schenkbelasting (indien de overeenkomsten om enige reden zouden worden geregistreerd in België). Anderzijds vragen zij dat er bij de uitwerking van het kanscontract en beding van aanwas geen erfbelasting verschuldigd is en dat de overeenkomsten geen fiscaal misbruik inhouden.

Het standpunt van Vlabel

Akkoord van Vlabel in dit concrete dossier met een uitgebreid antwoord op de verschillende vragen.

Lees hier alle details van de specifiek situatie in de Voorafgaande beslissing nr. 18022 van 11 juni 2018

Relevante opleidingen inzake successieplanning

Mr. Dirk De Groot van Sherpa Law geeft op drie data de studienamiddag ‘De maatschap, afgeschreven of springlevend?’, meer bepaald op 22 maart (Antwerpen), 28 maart (Hasselt) en 29 maart 2019 (Gent)

Dhr. Paul Van Eesbeeck geeft op 7 mei 2019 in Brussel de studienamiddag ‘Vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen anno 2019’