Overheidsopdrachten : hoe komt een opdracht tot stand – deel 3? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/09/2018

Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe?’ geeft meer uitleg in dit derde deel.

Het eerste deel leest u hier / Het tweede deel leest u hier

Wie wordt uitgesloten van opdrachten?

1. Verplichte uitsluitingsgronden

 • definitief veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie
 • definitief veroordeeld zijn voor omkoping, fraude of witwassen van geld
 • als werkgever in de laatste 5 jaar illegalen tewerk gesteld hebben
 • terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband hiermee gepleegd hebben
 • zich schuldig gemaakt aan kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 • niet voldoen aan de verplichtingen betaling belastingen of socialezekerheidsbijdragen

2. Regels verplichte uitsluiting

 • uitsluiting voor 5 jaar vanaf de veroordeling of beëindiging tewerkstelling van illegalen
 • uitsluiting van de onderneming geldt ook wanneer bestuursleden, leidinggevenden, toezichthouders of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid definitief veroordeeld zijn of illegalen tewerk gesteld hebben
 • afwijking verplichte uitsluiting mogelijk om dwingende redenen van algemeen belang

3. Facultatieve uitsluitingsgronden

 • faillissement, vereffening, stopzetting, gerechtelijke reorganisatie of aangifte van
 • definitief veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast
 • een ernstige fout begaan hebben bij de beroepsuitoefening
 • in ernstige mate schuldig zijn aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen
 • de verplichtingen van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben
 • handelingen, overeenkomsten of afspraken hebben gesteld om de mededinging te vervalsen
 • een belangenconflict dat niet kan verholpen worden met minder ingrijpende maatregelen
 • aanzienlijke tekortkomingen in eerdere overheidsopdrachten die geleid hebben tot ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties
 • informatie voor de controle van uitsluitingsgronden of selectiecriteria achtergehouden hebben
 • poging om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden

4. Regels facultatieve uitsluitingsgronden

 • uitsluiting voor 3 jaar vanaf de datum van beëindiging van de inbreuk
 • de aanbestedende overheid moet de uitsluitingsgronden niet nagaan van bestuursleden,leidinggevenden, toezichthouders of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid die definitief veroordeeld zijn of illegalen tewerk gesteld hebben, tenzij de opdrachtdocumenten dit wel voorzien hebben.
Bewijsmiddelen?

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

 • voor opdrachten vanaf de Europese drempelbedragen
 • formele (expliciete) verklaring van de ondernemer dat hij niet onder de uitsluitingsgronden valt en dat hij voldoet aan de selectiecriteria van de opdracht
 • vanaf 18 april 2018 online in te vullen op elektronisch platform e-Tendering, niet meer als word- of pdf-bestand bij een aanvraag tot deelneming of een offerte voegen
 • wordt aanvaard door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs
 • vermelding van de overheidsinstantie of derde, verantwoordelijk voor de bewijsstukken
 • vermelding internetadres databank, identificatiegegevens en zo nodig verklaring van instemming
 • verklaring dat de ondernemer op verzoek onmiddellijk de bewijsstukken kan leveren
 • de ondernemer vermeldt de gegevens van andere ondersteunende entiteiten, indien hij een beroep doet op hun draagkracht om te voldoen aan de selectiecriteria
 • de aanbestedende overheid vraagt, indien mogelijk, de bewijsmiddelen elektronisch op
 • de aanbestedende overheid vraagt tegen 1 mei 2018 hiervoor een toegang tot Telemarc aan
 • uittreksel uit het strafregister moet de inschrijver vragen per e-mail aan cjc-csr@just.fgov.be

2. Impliciete verklaring op erewoord

 • voor opdrachten beneden de Europese drempelbedragen
 • de inschrijver verklaart door deelname aan de opdracht dat hij niet onder een uitsluitingsgrond valt en dat hij voldoet aan de selectiecriteria van de opdracht
 • de aanbestedende overheid vraagt, indien mogelijk, de bewijsmiddelen elektronisch op
 • uittreksel uit het strafregister moet de inschrijver vragen per e-mail aan cjc-csr@just.fgov.be
Corrigerende maatregelen?

1. Correctiemechanisme

 • een onderneming die zich in een uitsluitingsgrond bevindt, mag bewijzen dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om haar betrouwbaarheid aan te tonen
 • als de aanbestedende overheid het bewijs toereikend acht, wordt de betrokken onderneming niet uitgesloten
 • de genomen maatregelen worden beoordeeld volgens de ernst en de omstandigheden van de inbreuk of de fout
 • de aanbestedende overheid moet haar beslissing motiveren om de onderneming al dan niet uit te sluiten
 • de correctie is niet mogelijk voor een onderneming die door de rechter uitgesloten is voor de duur van de uitsluiting.

2. Mogelijke maatregelen genomen door de inschrijver

 • de schade als gevolg van de inbreuken betaald hebben of de vergoeding toegezegd
 • de omstandigheden hebben opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekers
 • de concrete geschikte technische, organisatorische en personeelsmaatregelen genomen hebben om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.

3. Fiscale en sociale schulden

 • de kandidaat of inschrijver wordt niet uitgesloten wanneer de schuld max. 3.000 euro bedraagt
 • voor een hogere schuld kan hij aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf zekere, opeisbare schuldvorderingen bezit, vrij van elke verbintenis tegenover derden
 • de aanbestedende overheid geeft elke ondernemer de kans om zich tijdens de plaatsingsprocedure in regel te stellen wat de sociale en fiscale verplichtingen betreft, na een eerste vaststelling dat de kandidaat of inschrijver niet voldeed aan de eisen
 • de ondernemer levert binnen 5 werkdagen na de kennisgeving het bewijs van zijn regularisatie
 • van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden
 • een aanbestedende overheid mag een kandidaat of inschrijver niet uitsluiten, indien hij zijn verplichtingen nagekomen is vóór het indienen van een aanvraag tot deelneming, of, in openbare procedures, binnen de termijn voor het indienen van de offerten
 • een onderneming voldoet aan haar verplichtingen door de verschuldigde belastingen of socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip van lopende rente of boeten te betalen, of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan.