Sluiting van ondernemingen: wet van 26 juni 2002 gewijzigd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 30/04/2019

Bedoeling van de wetswijziging

Aanpassing van een aantal wettelijke referenties en impact voor vrije beroepen

Een aantal wettelijke referenties worden aangepast naar aanleiding van de totstandkoming van het Wetboek van economisch recht die met name de regels inzake het faillissement heeft hervormd.

Aan de Koning wordt de bevoegdheid gegeven om te bepalen wat onder vrije beroepen moet worden verstaan voor de toepassing van de Sluitingswet.

Wijziging van de termijnvoorwaarden voor de toekenning van de overbruggingsvergoeding

1. De overbruggingsvergoeding: principes, reden voor de aanpassing

De overbruggingsvergoeding is bestemd om het loonverlies van de werknemer te compenseren dat opgelopen wordt door de onderbreking van de activiteit van de werknemer als gevolg van het faillissement van de onderneming waarin hij was tewerkgesteld, tot het moment waarop hij in dienst wordt genomen door de werkgever die de activa van de failliete onderneming heeft overgenomen.

Deze vergoeding laat dus aan de werknemers die geen professionele activiteit verrichten tijdens de periode voorafgaand aan hun indienstneming bij de nieuwe werkgever (ook wel de overnemer genoemd) toe om een vergoeding te ontvangen die gelijk of gelijklopend is aan het loon waarop ze recht hadden op het ogenblik van de stopzetting van hun professionele activiteiten bij hun oude werkgever (ook wel de overlater genoemd).

De toekenning van deze vergoeding is onder andere onderworpen aan de naleving van een dubbele termijn:

  • De overname van de activa moet plaatsvinden binnen de zes maanden die volgen op het faillissement
  • De overname van de werknemers moet plaatsgrijpen binnen de zes maanden die volgen op de overname van de activa.

Deze termijnen moeten door het Fonds vaak worden afgewacht om na te gaan of de overbruggingsvergoeding al dan niet verschuldigd is. Dit heeft echter tot gevolg dat het Sluitingsfonds vaak ook niet binnen een korte termijn zijn opdrachten als garantiefonds kan uitoefenen. Het al dan niet van toepassing zijn van de overbruggingsvergoeding heeft immers zijn weerslag op het recht op de sluitingsvergoeding en het recht op de waarborg van het Fonds voor de verbrekingsvergoeding. Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft reeds verschillende keren aangegeven dat de termijn die nodig is om een beslissing te nemen met betrekking tot deze schuldvordering, te lang is, wat problematisch is in het licht van artikel 25 van het Europees Sociaal Handvest.

2. De overbruggingsvergoeding: wat wordt er gewijzigd?

Om tegemoet te komen aan deze opmerkingen en ingevolge het advies van het Beheerscomité van het Sluitingsfonds van 21 juni 2018 en het advies nr. 2110 van de Nationale Arbeidsraad van 18 december 2018, wordt besloten om de termijnen die wettelijk bepaald zijn om deze overbruggingsvergoeding te bekomen, in te korten.

De termijn bepaald voor de overname van de activa wordt ingekort van zes maanden tot twee maanden (met de mogelijkheid van een dubbele verlenging indien de curator niet antwoordt of indien de curator schriftelijk aangeeft dat er onderhandelingen aan de gang zijn).
De termijn voor de overname van het personeel wordt verkort van zes maanden naar vier maanden te rekenen van de datum van de overname van de activa.

Tot slot wordt de verlenging van de termijnen in geval van verderzetting van de activiteiten door de curator opgeheven.

Deze wijzigingen in verband met de overbruggingsvergoeding treden in werking op 1 april 2019 en zijn van toepassing op de ondernemingen waarvan de sluiting zich situeert na deze datum.

3. Ook Europese impact

Ook artikel 40bis, tweede lid, van voormelde wet van 26 juni 2002 wordt gewijzigd, daar deze bepaling tot doel heeft de verplichtingen van de richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever na te leven. Men viseert het geval van de onderneming die activiteiten verricht op het Belgisch grondgebied, maar die zijn zetel heeft in een andere lidstaat van de Europese Unie. Er wordt voorzien dat in geval van insolvabiliteit van deze onderneming een tussenkomst van het Sluitingsfonds moet plaatsvinden ten aanzien van de werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn op het Belgisch grondgebied. Het tweede lid van deze bepaling bepaalt meer precies in deze transnationale situatie de toekenningsvoorwaarden van de overbruggingsvergoeding in geval van overname van activa. De termijn voor de tussenkomst van het Fonds in geval van overname van activa, te rekenen vanaf de datum van het faillissement, wordt gewijzigd naar analogie met de nieuwe gewijzigde termijn in artikel 12 van voormelde wet van 26 juni 2002.

Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten’

Op 4 oktober 2019 organiseren Intersentia en LegalNews.be de studienamiddag ‘‘Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten’ met mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels. Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere).

Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten’